klevoz.ru   страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Основний зміст дисертаційної роботи


У першому розділі „Теоретичні засади процесів активізації транскордонного співробітництва регіонів” визначено роль та місце транскордонного співробітництва регіонів (ТКС), виділено основні характеристики регіону як активного учасника транскордонного співробітництва, досліджено фактори впливу на розвиток транскордонної співпраці регіонів, розглянуто особливості реалізації транскордонного співробітництва регіонів на загальноєвропейському, державному, регіональному та локальному рівнях.

На основі аналізу визначень поняття „транскордонне співробітництво” та існуючого досвіду функціонування транскордонних регіонів визначено роль та місце транскордонної співпраці в регіональному розвитку з трьох позицій: - ТКС як необхідність; - ТКС як додаткові можливості розвитку; - ТКС як цільовий процес.

Узагальнення існуючих в науковій літературі дефініцій терміну „регіон” за різноманітними, запропонованими нами на основі теорії розміщення продуктивних сил та суспільної географії, аналітичними підходами (суспільно-географічний, адміністративно-територіальний, історично-географічний, соціологічний, економічний, багаторівневий, комплексний), дозволило виділити основні характеристики регіону як учасника ТКС: адміністративний статус регіону; цілісність території зі спільними історико-географічними особливостями та територіально-диференційованою спільнотою людей; організаційно-господарська взаємопов’язаність складових елементів; економічна самодостатність та економічні зв’язки з регіонами інших країн; прикордонність. Відповідно до предмета дослідження дані ознаки диференційовано в залежності від ваги їх впливу на активізацію транскордонної співпраці регіонів: 1) ознаки регіону як учасника ТКС, що є необхідними передумовами створення транскордонного регіону (ТКР); 2) ознаки регіону як учасника ТКС, що є каталізаторами активізації даного процесу.

На основі узагальнення існуючих підходів до класифікації факторів розвитку ТКС та аналізу досвіду функціонування єврорегіонів в Західній Європі та Україні, зокрема, запропоновано власну класифікацію даних факторів, яка полегшить їх ідентифікацію та визначення пріоритетності їх дії в конкретних умовах, дозволить спрогнозувати їх вплив та віднайти механізми спрямування такого впливу для активізації ТКС, оцінити результативність функціонування транскордонних регіонів, оперативно та ефективними засобами протидіяти негативному прояву факторів та стимулювати їх позитивну дію. Класифікацію факторів впливу на розвиток ТКС регіонів зображено на рисунку 1.

Авторським внеском у класифікацію факторів впливу на розвиток ТКС регіонів є такі її критерії: за рівнем впливу, що пояснюється багаторівневістю реалізації ТКС, а також за функціональністю впливу, що обумовлено двостороннім характером дії факторів на розвиток ТКС: з одного боку, ефективність діяльності ТКР забезпечується завдяки зближенню рівнів розвитку економіки (конвергенції) прикордонних регіонів-учасників ТКС у напрямку до вищого, що проявляється у вирівнюванні показників соціально-економічного розвитку даних регіонів, уніфікації законодавства у сфері повноважень місцевих органів виконавчої влади, ліквідації відмінностей у нормативно-правовому забезпеченні у банківській, податковій та митній сферах; з іншого боку, на противагу конвергенції в інтересах територіальної цілісності держави необхідна наявність зворотного процесу (дивергенції), який полягає у формуванні в кожного прикордонного регіону-учасника ТКС індивідуальних регіональних та національних особливостей економічного, політичного, соціального, адміністративно-територіального та культурного характеру.Рис. 1. Класифікація факторів впливу на розвиток ТКС

В результаті дослідження нами компліментарних зв’язків на різних рівнях реалізації ТКС (загальноєвропейському, державному, регіональному, локальному) на основі вивчення досвіду функціонування транскордонних регіонів в Європі визначено основні цілі реалізації ТКС на кожному рівні шляхом аналізу специфіки інституційно-правової та фінансової підтримки діяльності ТКР на всіх рівнях, що послужать критеріями для оцінки реалізації ТКС регіонів та орієнтирами при виборі шляхів активізації транскордонної співпраці.

Основною ціллю реалізації ТКС на локальному рівні визначено реалізацію проектів ТКС, на регіональному – підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону, на державному – вирішення проблем прикордонних регіонів, що мають загальнодержавне значення, на загальноєвропейському – сприяння інтеграційним процесам.

У другому розділі "Аналіз та оцінка реалізації транскордонного співробітництва регіонів" розроблено методичні засади аналізу та оцінки реалізації ТКС регіонів, на основі чого здійснено аналіз та оцінку реалізації ТКС регіонів України.

Аналіз та оцінку реалізації ТКС регіонів запропоновано здійснювати на загальноєвропейському, державному, регіональному та локальному рівнях на основі визначених цілей здійснення ТКС на кожному з даних рівнів, що дасть можливість визначити характерні риси реалізації транскордонної співпраці на всіх рівнях та виявити основні тенденції розвитку ТКС, що ляжуть в основу вибору шляхів активізації транскордонної взаємодії регіонів. Етапи методики аналізу та оцінки реалізації ТКС регіонів схематично наведені на рисунку 2.

Аналіз та оцінку розвитку ТКС в Україні проведено на базі двох єврорегіонів, а саме Єврорегіону „Буг” та Єврорегіону „Дніпро”, так як вони є представниками двох різних, з чотирьох існуючих, осей ТКС на європейському континенті, які торкаються західного та східного кордонів України: Балтійсько-Чорноморської (вздовж кордонів Румунії, Угорщини, Словенії, Польщі та України: Єврорегiони “Буг”, “Карпати”, “Нижнiй Дунай”, “Верхнiй Прут”) та Баренцоморсько-Чорноморської (вздовж західного кордону Росії: Єврорегіони „Дніпро”, „Слобожанщина”, „Ярославна”).Аналіз та оцінка ефективності впровадження некомерційних та комерційних проектів ТКС регіонів в Україні дозволили визначити наступні особливості реалізації транскордонної співпраці на локальному рівні: серед проектів ТКС широко впроваджуються некомерційні проекти, незначна частка комерційних; проекти ТКС більшою мірою фінансуються за рахунок технічної допомоги в рамках європейських програм розвитку ТКС та з Європейських структурних фондів; відсутній внутрішній механізм фінансового забезпечення реалізації проектів ТКС; низька ініціативність суб’єктів підприємницької діяльності в розробці та реалізації проектів ТКС; серед сфер реалізації проектів ТКС пріоритетними є культура, освіта, розбудова інфраструктури, охорона навколишнього середовища; відсутня економічна складова економічної співпраці; недосконалість системи збору статистичної інформації про результати реалізації проектів ТКС.


Вибір мети, об’єкта, предмета та завдань аналізу1 етап2 етап
Вибір напрямків аналізуОцінка реалізації ТКС регіонів на локальному рівні
Оцінка реалізації ТКС регіонів на регіональному рівні
Оцінка реалізації ТКС регіонів на державному рівні
Оцінка реалізації ТКС регіонів на загальноєвропейському рівні
3 етап
Вибір мети, об’єкта, предмета аналізу на кожному з напрямків
Оцінка результатів реалізації проектів ТКС
Оцінка впливу ТКС на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів
Оцінка реалізації ТКС відповідно до державних пріоритетів регіонального розвитку
Оцінка впливу ТКС на поглиблення процесів регіональної економічної інтеграції
Проекти ТКС
Прикордонні регіони-учасники ТКС
Прикордонні регіони учасники ТКС
ТКРЕфективність реалізації проектів ТКС
Рівень впливу ТКС на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів
Рівень впливу ТКС на вирішення проблем прикордонних регіонів, що мають загальнодержавне значення
Рівень впливу ТКС на поглиблення процесів регіональної економічної інтеграції
4 етап
Вибір цілей аналізу за кожним з напрямків
Оцінка реалізації некомерційних проектів ТКС
Оцінка можливостей розвитку

ТКС регіонівОцінка стану економічної безпеки прикордонних регіонів в рамках реалізації ТКС
Визначення ступеня інтеграційних процесів всередині ТКР


Оцінка реалізації комерційних проектів ТКС
Визначення пріоритетів розвитку ТКС регіонівОцінка рівня державної підтримки розвитку ТКС відповідно до пріоритетів зовнішньоекономічної та внутрішньої регіональної політики держави.Оцінка рівня реалізації можливостей розвитку ТКС регіонів


5 етап
Вибір методів , системи показників та підготовка інформаційного забезпечення

Аналіз та оцінка реалізації ТКС регіонів

6 етап
7 етап
Оцінка тенденцій розвитку ТКС регіонів
8 етап
Вибір шляхів активізації ТКС регіонів

Рис. 2. Основні етапи аналізу та оцінки реалізації ТКС регіонів

На основі оцінки можливостей, рівня їх реалізації та визначення пріоритетів розвитку ТКС прикордонних регіонів України визначено особливості реалізації ТКС на регіональному рівні: неповною мірою реалізуються можливості розвитку ТКС прикордонних регіонів, нівелюється забезпечення їх спільних комерційних інтересів; при реалізації ТКС застосовується не весь наявний потенціал прикордонних регіонів, що перешкоджає подоланню всіх їх проблем, вирішити які можливо за допомогою транскордонної співпраці; ТКС незначною мірою впливає на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, так як не позначається на їх галузевій спеціалізації та не приносить прибутків.

Оцінка стану економічної безпеки прикордонних регіонів в рамках реалізації ТКС та рівня державної підтримки розвитку транскордонної співпраці відповідно до пріоритетів зовнішньоекономічної та внутрішньої регіональної політики держави дала можливість виділити особливості реалізації ТКС за участю прикордонних регіонів України на державному рівні: недосконала законодавча база у сфері ТКС; відсутність стратегії підвищення конкурентноздатності економіки прикордонних регіонів на транскордонних ринках в контексті забезпечення їх економічної безпеки; присутність впливу політичного фактора на рівень державної підтримки розвитку ТКС на західному та східному кордонах України; відсутність внутрішнього механізму регулювання ступеня відкритості економіки прикордонних регіонів.

В результаті оцінки ступеня інтенсивності інтеграційних процесів всередині ТКР, що функціонують на території України, визначено особливості реалізації ТКС на загальноєвропейському рівні: впровадження принципів європейського самоврядування в прикордонних регіонах України не застосовується на практиці; ТКС не позначається на конвергенції економік прикордонних регіонів, так як незначною мірою впливає на їх соціально-економічний розвиток; реалізація ТКС за європейськими стандартами не враховує особливостей розвитку національної економіки; ТКС не виконує інтеграційної функції, так як носить декларативний характер; підтримка Європейським Союзом розвитку ТКС на західному кордоні України в рамках розширення меж Співтовариства на схід ставить в нерівні умови ТКР на східному кордоні.

Аналіз та оцінка діяльності єврорегіонів за участю прикордонних регіонів України впродовж 2000-2006 років дали можливість визначити основні тенденції функціонування ТКР в нашій державі, що допоможе виявити шляхи активізації їх діяльності:


 • ТКС носить більшою мірою політичний характер, а не економічний;

 • ТКС здійснюється формально і не забезпечує досягнення практичних цілей на всіх рівнях його реалізації;

 • розвиток ТКС підтримується державою, як одна з необхідних умов вступу до ЄС, а не як засіб подолання диспропорцій регіонального розвитку в країні;

 • ТКС розвивається при відсутності спільної стратегії розвитку ТКР, заснованої на продуктивному використанні спільних ресурсів прикордонних регіонів, які його складають;

 • існують нерівні можливості в отриманні фінансового забезпечення розвитку ТКС прикордонними регіонами на західному та східному кордонах України;

 • відсутні внутрішні засоби мотивації активізації ТКС;

 • намагаючись використати всі переваги сусідства з ЄС, державні органи влади недостатньо приділяють уваги забезпеченню економічної безпеки прикордонних регіонів в рамках реалізації ТКС.

Тенденції функціонування ТКР в Україні свідчать про нагальну необхідність вжиття ефективних заходів щодо активізації ТКС регіонів в напрямку мотивації активізації транскордонної співпраці, забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів-учасників ТКС та підвищення конкурентоспроможності ТКР, що б допомогло підвищити ефективність діяльності транскордонних регіональних об’єднань та отримати практичні результати від транскордонної взаємодії регіонів.

У третьому розділі „Шляхи активізації транскордонного співробітництва регіонів” розроблено методичні рекомендації щодо підбору дієвих в сучасних умовах мотиваційних інструментів для активізації ТКС, сформовано механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника транскордонної співпраці, запропоновано кластерну модель інноваційного розвитку ТКР як засіб нарощення конкурентноздатності його економіки та процедуру її впровадження.

Згідно з теоріями потреб А. Маслоу та К. Альдерфера на основі визначення потреб здійснення ТКС прикордонними регіонами України, стадій розвитку ТКР та їх співставлення з цілями реалізації транскордонної співпраці запропоновано мотиваційні інструменти для активізації ТКС регіонів.

Відповідно до проведеного аналізу та оцінки реалізації ТКС в якості домінуючої потреби здійснення транскордонної співпраці прикордонними регіонами України визначено потреби в ТКС як засобі існування прикордонного регіону, що вимагає застосування таких мотиваційних інструментів, які б забезпечували сприятливі умови, необхідне фінансування для активізації ТКС, а також розвиток ТКР як сталої системи. У зв’язку з цим запропоновано такі інструменти мотивації активізації транскордонної співпраці регіонів: • інструменти мотивації, використання яких передбачає усунення наявних перешкод для активізації ТКС (адміністративно-правові, економічні);

 • інструменти безпосередньої мотивації (перерозподіл прибутків від ТКС, стимулювання реалізації проектів, рекламно-інформаційні, освітні).

Проведені дослідження показали, що реалізація транскордонної співпраці регіонів під негативною дією факторів розвитку ТКС може становити потенційну небезпеку для їх економіки та для економіки України загалом, спонукали до розробки механізму забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів-учасників ТКС для усунення наявних та попередження потенційних загроз в результаті активізації транскордонної взаємодії регіонів.

Прикордонні регіони України, що співпрацюють з прикордонними регіонами Європейського Союзу в рамках єврорегіонів вздовж західного кордону України, знаходяться в нерівних конкурентних умовах порівняно зі своїми партнерами через значно нижчий рівень їх соціально-економічного розвитку. Така ситуація в перспективі активізації ТКС може призвести до негативних наслідків, пов’язаних з: • переміщенням ресурсомістких виробництв на територію прикордонних регіонів України, що з одного боку може здатися привабливим для вітчизняних постачальників сировини, адже дасть їм можливість розширити її збут, та для населення загалом, так як збільшить попит на робочу силу в регіоні, а з іншого - це негативно відобразиться на спеціалізації регіону: замість перепрофілювання його економіки на розвиток наукомістких галузей, регіон спеціалізуватиметься на виробництві ресурсномісткої продукції, що є менш конкурентноздатною на світовому ринку, і до того ж таке виробництво є шкідливим для навколишнього середовища;

 • витісненням з транскордонного ринку вітчизняних підприємств через низьку конкурентноздатність їх продукції, порівняно з аналогічною продукцією підприємств прикордонних регіонів країн ЄС і, як наслідок, ліквідацією цілих галузей економіки прикордонних регіонів України;

 • насиченням ринків прикордонних регіонів України імпортною продукцією, що виробляється всередині ЄС, так як продукція вітчизняних виробників є не конкурентноздатною на ринку ЄС через відмінності у стандартах та вимогах до її якості;

 • відпливом висококваліфікованих кадрів у розвиненіші, порівняно з прикордонними регіонами України, прикордонні регіони країн ЄС в рамках ТКР, де є високооплачуваний попит на їх працю.

Прикордонні регіони в складі ТКР на східному кордоні України мають майже однаковий рівень соціально-економічного розвитку, проте низький за світовими стандартами, а отже всі вони є депресивними регіонами з налагодженими ще за часів існування Радянського Союзу кооперативно-виробничими зв’язками. Активізація ТКС між такими регіонами з використанням старих звичних схем співпраці може призвести до деградації їх економіки в силу нераціонального використання наявних ресурсів, завдання шкоди навколишньому середовищу шляхом використання застарілих технологій виробництва тощо.

Відповідно до потенційних загроз економіці прикордонних регіонів України, що виникають в результаті здійснення ними ТКС, спираючись на теоретичні основи менеджменту та нормативно-правову базу України розроблено внутрішній механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону в складі ТКР, який дозволить запобігти появі перелічених вище негативних наслідків активізації ТКС, а також, у випадку функціонування ТКР на західному кордоні України, дасть можливість скористатися перевагами сусідства з країнами ЄС: можливість обміну досвідом в різних сферах економіки, доступу до нових технологій та здобуття навиків їх запровадження на виробництві, запозичення новітніх методів, форм та інструментів адміністративного управління тощо, та, у випадку ТКР на східному кордоні України, - ефективно використовувати історично сформовану систему кооперативно-виробничих зв’язків між регіонами, створюючи на її базі високотехнологічне виробництво конкурентоспроможної на світовому ринку продукції, розвиваючи сферу послуг. Даний механізм передбачає взаємозв’язки та розподіл повноважень в сфері забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону-учасника ТКС між центральними та місцевими органами державної влади, закріплюючи за останніми право здійснення діагностики стану економічної безпеки регіону, вибору оптимальної стратегії забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКС, складання необхідної програми забезпечення економічної безпеки згідно обраної стратегії і, відповідно, право вибору та застосування необхідних інструментів забезпечення економічної безпеки регіону. Схему механізму забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКС представлено на рисунку 3.

Проведений аналіз та оцінка реалізації ТКС в Україні, а також сучасні тенденції розвитку світової економіки вимагають застосування в якості одного з найефективніших шляхів активізації ТКС розробку спільної моделі нарощення конкурентноздатності економіки ТКР. Поскільки, прискорення соціально-економічного розвитку та підвищення конкурентноздатності передусім пов’язане з інноваційним процесом, який набув масового характеру: продукування нових технологій вийшло за межі наукових лабораторій і організацій, інновації охоплюють усі сфери економіки як держави, так і регіону зокрема, підвищення конкурентноздатності економіки ТКР пропонуємо здійснювати шляхом нарощення його інноваційного потенціалу, що сприятиме як підвищенню конкурентних переваг прикордонних регіонів України з метою активізації ТКС та захисту внутрішнього ринку, так і підвищенню конкурентних переваг ТКР для ефективного залучення до міжнародного поділу праці.


Центральні органи державної влади

Економічна безпека держави


Регіональні органи державної владиЕкономічна безпека прикордонного регіону як учасника ТКСДіагностика стану економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКСВибір стратегії забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКСпревентивнакультивативнастратегія зменшення залежності економіки прикордонного регіону - учасника ТКС від зовнішньої торгівлі

стратегія нарощення конкурент­них переваг прикордон­ного регіону як учасника ТКС

стратегія експорто­заміщення економіки прикордон­ного регіону як учасника ТКС

стратегія імпорто­заміщення економіки прикордонного регіону як учасника ТКС

стратегія реструк­туризації еконо­міки прикор­донного регіону

стратегія забезпечення збалансова­ності еконо­мічного зрос­тання прикор­донного регіону - учасника ТКС

стратегія спеціалі­зації економіки прикор­донного регіону - учасника ТКССкладання програми забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКСВибір шляхів забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКСДержавне регулювання ТКС

Ринкове саморегулювання ТКС

Інструменти забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника ТКС


управлінськіпопит

преференційніпротекційні

пропозиція

конкуренція


Рис. 3. Механізм забезпечення економічної безпеки
прикордонного регіону як учасника ТКС

В якості моделі нарощення конкурентноздатності економіки пропонуємо застосовувати кластерну модель інноваційного розвитку, яку вбачаємо в раціоналізації розміщення продуктивних сил прикордонних регіонів в рамках ТКР за посередництвом транскордонного органу шляхом утворення транскордонних кластерів у взаємовигідних сферах економіки регіонів-учасників ТКС з метою запровадження новітніх технологій у виробництво товарів та послуг в ТКР, підвищення їх конкурентноздатності на світовому ринку та конкурентноздатності економіки ТКР загалом.

В свою чергу, під транскордонним кластером розуміється територіально-виробничий комплекс, сформований на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів прикордонних регіонів-учасників ТКС, пов’язаних виробничо-технологічним ланцюгом, що являє собою галузево-територіальні добровільні об’єднання підприємств, які тісно співпрацюють із науковими установами та органами місцевої влади посередництвом транскордонного органу з метою підвищення конкурентноздатності власної продукції та економічного зростання ТКР.Запропоновано процедуру впровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР, адаптовану до особливостей розвитку ТКС на всіх рівнях його реалізації, умов соціально-економічного розвитку співпрацюючих регіонів та сучасних тенденцій функціонування світової економічної системи. Дана процедура включає у себе наступні етапи:

 1. детермінація конкурентних переваг прикордонних регіонів-учасників ТКС з метою визначення вигідних сфер їх економіки для створення транскордонних кластерів;

 2. розробка стратегії розвитку ТКС прикордонного регіону на основі співставлення трьох параметрів: економічної безпеки регіону, його конкурентноздатних на транскордонному ринку сфер економіки та можливостей ТКС для підвищення конкурентноздатності економіки регіону;

 3. узгодження спільної стратегії розвитку ТКР транскордонним органом, реалізація якої призвела б до зростання економічного потенціалу кожного прикордонного регіону та ефективної спеціалізації ТКР загалом в системі міжнародного поділу праці на основі використання спільних конкурентних переваг пов’язаних з раціональним використанням продуктивних сил;

 4. активізація транскордонної кооперації, що передбачає застосування органами місцевої влади прикордонних регіонів наступних необхідних заходів:

 • елімінативних, тобто таких, що сприятимуть усуненню наявних перешкод для запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР, а саме правових, організаційних, ринкових, управлінських тощо;

 • перфектних, які забезпечать поглиблення ТКС та прискорять запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР (інформаційних, фінансових, інфраструктурних);

 • колаборативних (з метою власне створення транскордонних кластерів), що полягають у виборі інноваційної стратегії співпраці підприємств ТКР в рамках кластера шляхом визначення їх технологічної позиції.

На основі аналізу та оцінки реалізації ТКС за участю прикордонних регіонів України визначено регіональні особливості запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР, які безпосередньо впливають на характер заходів щодо інтенсифікації транскордонної кооперації (елімінативних, перфектних та колаборативних):

 • регіональні особливості запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР на західному кордоні України:

 • вищий рівень розвитку інфосфери, тобто спостерігається інтенсивніший обмін інформацією в рамках ТКР (виключаючи прикордонні регіони Білорусії, які ведуть обмін статистичною інформацією зі співпрацюючими регіонами лише неофіційно), що збільшує можливості для створення транскордонних кластерів, інноваційний розвиток прискорюється за допомогою обміну досвідом між підприємствами ТКР;

 • географічна близькість до постіндустріального суспільства (ЄС) дає можливість отримання цінного досвіду інноваційного розвитку економіки та створення кластерів в наукомістких галузях, а також у сфері послуг;

 • візовий режим перетину кордону між Україною та країнами ЄС негативно впливає на ТКС суміжних регіонів, а також безпосередньо і на утворення транскордонних кластерів.

 • регіональні особливості запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР на східному кордоні України:

 • безвізовий режим перетину кордону в рамках СНД сприяє збільшенню кількості ділових контактів всередині транскордонного кластера, що безпосередньо впливає на ефективність його діяльності;

 • наявність вже існуючих сформованих виробничих зв’язків, що залишились в спадок від Радянського Союзу становить стартову основу для запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР;

 • географічна близькість до індустріального суспільства, що спонукає створювати кластери в сфері промисловості з метою пошуку шляхів раціоналізації виробництва на підприємствах ТКР.

Кластерна модель інноваційного розвитку ТКР вимагає вжиття заходів щодо активізації ТКС в науково-технічній сфері, а також використання процедури її впровадження з врахуванням існуючих регіональних особливостей. Інтеграція науки та виробництва в рамках запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку ТКР стане запорукою зростання економічного потенціалу прикордонних регіонів, що його складають та залучення ТКР до міжнародного поділу праці в якості конкурентоспроможного суб’єкта.

скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Загальна характеристика роботи
385.29kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
374.6kb.
Практики з еом
211.73kb.
Вуглеводи. Загальна характеристика вуглеводів
136.62kb.
1. Загальна характеристика теорії права та держави План
80.29kb.
Конспект уроку на тему: «Загальна характеристика вищих спорових рослин»
352.99kb.
Назва установи, організації
38.73kb.
2 Загальна характеристика підприємства 13 вп=РП+іп 2
1211.19kb.
Наказ №253 Про вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах №№23, 43, 103, 144, 167
125.14kb.
Зміст роботи і завдання
123.5kb.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура" для студентів 5 курсу денної форми навчання
676.4kb.
Глава I. Общая характеристика геноцида 1 Геноцид историческая и правовая характеристика понятия 2 Социальные аспекты геноцида Глава II
295.18kb.