klevoz.ru   страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Висновки


У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та представлено авторський варіант вирішення важливого наукового та прикладного завдання – розробку теоретико-методичних та практичних підходів до активізації ТКС регіонів.

1. В умовах глобалізації, регіоналізації та інтеграції світової економіки все більша роль у міждержавних відносинах надається регіонам. Зростає значення такого нового механізму регіонального розвитку як ТКС. Особлива увага приділяється проблемам активізації транскордонної співпраці регіонів.

2. При дослідженні теоретичних засад процесів активізації ТКС регіонів виявлено ознаки регіону як учасника транскордонної співпраці, що є необхідними передумовами створення ТКР (адміністративний статус регіону; цілісність території; спільні історико-географічні особливості; територіально-диференційована спільність людей) та такі, що є каталізаторами активізації ТКС (організаційно-господарська взаємопов’язаність складових елементів; економічна самодостатність та економічні зв’язки з регіонами інших країн), що складе основу вибору шляхів активізації транскордонної співпраці регіонів.

3. Рівень розвитку ТКС регіонів залежить від впливу різноманітних факторів. На основі узагальнення існуючих підходів до класифікації факторів розвитку ТКС та аналізу досвіду функціонування єврорегіонів в Західній Європі та Україні зокрема запропоновано власну класифікацію даних факторів за якісними характеристиками та за характером впливу, яка полегшить їх ідентифікацію та визначення пріоритетності їх дії в конкретних умовах, дозволить спрогнозувати їх вплив та віднайти механізми спрямування такого впливу на розвиток ТКС, оцінити результативність функціонування транскордонних регіонів, оперативно та ефективними засобами протидіяти негативному прояву факторів та стимулювати їх позитивну дію.

4. Важливим аспектом при вивченні процесів активізації ТКС регіонів є багаторівневість реалізації транскордонної співпраці. В результаті дослідження компліментарних зв’язків на різних рівнях реалізації ТКС (загальноєвропейському, державному, регіональному, локальному) на основі вивчення досвіду функціонування ТКР в Європі визначено основні цілі реалізації ТКС на кожному рівні шляхом аналізу специфіки інституційно-правової та фінансової підтримки діяльності ТКР на всіх рівнях: на локальному – реалізація проектів ТКС, на регіональному – підвищення соціально-економічного рівня розвитку регіону, на державному – вирішення проблем прикордонних регіонів, що мають загальнодержавне значення, на загальноєвропейському – сприяння інтеграційним процесам, що послужать критеріями для оцінки реалізації ТКС регіонів та орієнтирами при виборі шляхів активізації транскордонної співпраці.

5. Необхідною передумовою вибору ефективних шляхів активізації ТКС регіонів є аналіз та оцінка функціонування діючих ТКР. Для цього вивчено існуючі методичні підходи до оцінки реалізації ТКС регіонів. На їх основі розроблено власну методику аналізу та оцінки реалізації транскордонної співпраці регіонів на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях. Запропоновано систему показників, які характеризують ефективність здійснення ТКС на всіх рівнях, що передбачає визначення рівня реалізації некомерційних та комерційних проектів ТКС на локальному рівні, оцінку можливостей розвитку ТКС регіонів, визначення пріоритетів розвитку ТКС регіонів та оцінку рівня реалізації можливостей розвитку транскордонної співпраці на регіональному рівні, характеристику стану економічної безпеки прикордонних регіонів-учасників ТКС та рівня державної підтримки розвитку транскордонної співпраці відповідно до пріоритетів зовнішньоекономічної та внутрішньої регіональної політики держави на державному рівні, а також визначення ступеня інтеграційних процесів всередині ТКР на загальноєвропейському рівні.

6. Здійснено аналіз та оцінку реалізації ТКС прикордонних регіонів України на всіх рівнях, в результаті чого виявлено: серед проектів ТКС частка комерційних є незначною через відсутність внутрішнього механізму їх фінансування, неповною мірою використовуються всі існуючі можливості реалізації ТКС через відсутність спільної стратегії розвитку ТКР, ігнорується питання забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів як учасників ТКС в силу надмірного впливу політичного фактора на державну підтримку розвитку транскордонної співпраці, конвергенція економік прикордонних регіонів в рамках ТКР є слабкою, так як транскордонна співпраця носить більшою мірою декларативний характер і не впливає на підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів.

9. Визначено основні тенденції розвитку ТКС за участю прикордонних регіонів України, а саме: формальний та політичний характер транскордонної співпраці регіонів, відсутність внутрішніх інструментів мотивації активізації ТКС, спільної стратегії розвитку ТКР, механізму забезпечення економічної безпеки прикордонних регіонів як учасників ТКС.

10. Запропоновано мотиваційні інструменти для активізації ТКС регіонів, які забезпечать сприятливі умови, необхідне фінансування для активізації ТКС, а також розвиток ТКР як сталої системи. В якості таких інструментів запропоновано: інструменти мотивації, використання яких передбачає усунення наявних перешкод для активізації ТКС (адміністративно-правові, економічні); інструменти безпосередньої мотивації (перерозподіл прибутків від ТКС, стимулювання реалізації проектів, рекламно-інформаційні, освітні).

11. З метою попередження можливих негативних наслідків від активізації ТКС, на основі теорії менеджменту та нормативно-правової бази України розроблено механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника транскордонної співпраці, який, у випадку функціонування ТКР на західному кордоні України, дасть можливість скористатися перевагами сусідства з країнами ЄС: можливість обміну досвідом в різних сферах економіки, доступу до нових технологій та здобуття навиків їх запровадження на виробництві, запозичення новітніх методів, форм та інструментів адміністративного управління тощо, та, у випадку ТКР на східному кордоні України,  ефективно використовувати історично сформовану систему кооперативно-виробничих зв’язків між регіонами, створюючи на її базі високотехнологічне виробництво конкурентноздатної на світовому ринку продукції, розвиваючи сферу послуг.12. Запропоновано кластерну модель інноваційного розвитку ТКР, яка передбачає як підвищення конкурентних переваг прикордонних регіонів України з метою активізації ТКС та захисту внутрішнього ринку, так і підвищення конкурентних переваг ТКР з метою його ефективного залучення до міжнародного поділу праці, а також розроблено процедуру її запровадження в сучасних умовах. Дана модель нарощення конкурентноздатності економіки ТКР полягає в раціоналізації розміщення продуктивних сил прикордонних регіонів-учасників за посередництвом транскордонного органу шляхом утворення транскордонних кластерів у взаємовигідних сферах економіки регіонів-учасників в ТКС з метою запровадження новітніх технологій у виробництво товарів та послуг в ТКР, підвищення їх конкурентноздатності на світовому ринку та конкурентноздатності економіки ТКР загалом.

Список опублікованих праць здобувача
за темою дисертації


Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Шилік Л.В. Сучасні реалії міграції населення в транскордонних регіонах (на прикладі західного регіону України) / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в західному регіоні України: Збірник наукових праць / під ред. академіка М.І. Долішнього  – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. Випуск 5(55), 2005. – С. 656-664 (Особистий внесок: запропоновано шляхи подолання труднощів міграції населення прикордонних регіонів за допомогою транскордонного співробітництва).

 2. Шилік Л.В. Прикордонні регіони у сфері зовнішньоекономічних відносин в контексті світових глобалізаційних процесів у фаховому виданні / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”: Збірник наукових праць / під ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук  – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2006. – Випуск 3(9) – Ч.І. – С. 106-112 (Особистий внесок: визначено переваги та недоліки державного регулювання діяльності прикордонних регіонів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків та їх вільного залучення до світової економічної системи).

 3. Шилік Л.В. Регіон як суб’єкт транскордонного співробітництва / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Економіка і регіон – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – №1 (12). – С. 3-7 (Особистий внесок: сформульовано визначення поняття „транскордонний регіон”, виділено основні характеристики регіону як суб’єкта транскордонного співробітництва).

 4. Шилік Л.В. Теоретичне обгрунтування змісту транскордонного співробітництва як рушійної сили регіонального розвитку / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Економіка і регіон – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – №4 (11). – С. 40-44 (Особистий внесок: сформульовано визначення поняття „транскордонне співробітництво”).

 5. Шилік Л.В. Оцінка реалізації транскордонного співробітництва на державному рівні / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Вісник Чернігівського державного технічного університету – Чернігів: ЧДТУ, 2007. – №31. – С. 33-43 (Особистий внесок: запропоновано напрями та систему показників оцінки реалізації транскордонного співробітництва на державному рівні, визначено основні риси розвитку транскордонної співпраці на даному рівні).

 6. Шилік Л.В. Забезпечення економічної безпеки регіону як суб’єкта транскордонного співробітництва / Герасимчук З.В., Шилік Л.В. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2007. – Випуск 4(40). Економіка. – Ч.1. – С. 101-108 (Особистий внесок: визначено потенційні загрози економічній безпеці регіонів-учасників транскордонних регіонів на західному та східному кордонах України, розроблено механізм забезпечення економічної безпеки регіону як суб’єкта транскордонного співробітництва).

 7. Шилік Л.В. Оцінка реалізації транскордонного співробітництва регіонів на регіональному рівні / Шилік Л.В. // Економічні науки. Серія „Регіональна економіка”: Збірник наукових праць / під ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук  – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2007. – Випуск 4(13) – Ч.2. – С. 134-146.

 8. Шилік Л.В. Транскордонне співробітництво регіонів в контексті процесів європейської інтеграції / Шилік Л.В. // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов – Донецк: ДонНУ. Часть І, 2007. – С. 338-348.

 9. Шилік Л.В. Фактори впливу на ефективність діяльності транскордонного регіону / Шилік Л.В. // Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць / під ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук  – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 2007. – Випуск 4(14). – С. 316-324.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Шилік Л.В. Роль транскордонного співробітництва в регулюванні міграційних процесів (на прикладі Західного регіону України) / Шилік Л.В. // „Європейська наука ХХІ століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006”: І міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів, Том 7. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 48 49.

 2. Шилік Л.В. Цілі реалізації транскордонного співробітництва регіонів в контексті процесів європейської інтеграції / Шилік Л.В. // „Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво”: ІV міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 370-373.

 3. Шилік Л.В. Методика оцінки реалізації транскордонного співробітництва регіонів на локальному рівні / Шилік Л.В. // „Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах”: ІV міжнародна науково-практична конференція: Збірник матеріалів. – Т 2: Проблеми розвитку прикордонних територій. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 302-306.

 4. Шилік Л.В. Значення транскордонного співробітництва в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів / Шилік Л.В. // „Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки”: ІV науково-практична конференція: Збірник доповідей. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2007. – С. 19-22.

 5. Шилік Л.В. Еколого-економічні аспекти транскордонного співробітництва прикордонних регіонів / Шилік Л.В. // „Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону „ЕЕП КЄ 2007”: ІV міжнародна науково-технічна конференція: Збірник матеріалів. Інститут менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ: „Галицька академія”. – 2007. – С. 146-151.Анотація


Корольчук Л.В. Активізація транскордонного співробітництва регіонів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2008.

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних та практичних підходів до активізації ТКС регіонів.

Теоретичні засади процесів активізації транскордонного співробітництва регіонів досліджено шляхом визначення основних характеристик регіону як активного учасника транскордонного співробітництва, систематизації факторів впливу на розвиток транскордонної співпраці регіонів за різними критеріями, детермінації основних цілей реалізації транскордонного співробітництва на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях.

Виявлено основні тенденції розвитку транскордонної співпраці в Україні на основі розробленої методики аналізу та оцінки реалізації транскордонного співробітництва регіонів на локальному, регіональному, державному та загальноєвропейському рівнях.

Запропоновано мотиваційні інструменти для активізації транскордонної взаємодії регіонів, розроблено механізм забезпечення економічної безпеки прикордонного регіону як учасника транскордонної співпраці з метою попередження можливих негативних наслідків від активізації, та пропозиції щодо запровадження кластерної моделі інноваційного розвитку транскордонного регіону, що дозволить підвищити конкурентні переваги прикордонних регіонів з метою активізації транскордонного співробітництва та захисту внутрішнього ринку, а також підвищити конкурентні переваги транскордонного регіону з метою його ефективного залучення до міжнародного поділу праці.Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, єврорегіон, прикордонний регіон, органи місцевої влади, місцевий бюджет, конвергенція, інтеграція.

Аннотация


Корольчук Л.В. Активизация трансграничного сотрудничества регионов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Развитие производственных сил и региональная экономика. – Институт региональных исследований НАН Украины, Львов, 2008.

Диссертацию посвящено разработке теоретико-методичных и практических подходов к активизации трансграничного сотрудничества регионов.

Теоретические основы процессов активизации трансграничного сотрудничества регионов исследовано путем определения основных характеристик региона как активного участника трансграничного сотрудничества, систематизации факторов влияния на развитие трансграничного взаимодействия регионов за различными критериями: за качественными характеристиками; за характером влияния, детерминации целей реализации трансграничного сотрудничества на локальном уровне – реализация проектов трансграничного сотрудничества; на региональном – повышение уровня социально-экономического развития региона; на государственном – решение проблем приграничных регионов, которые имеют общегосударственное значение; на общеевропейском уровне – содействие интеграционным процессам.

На основе разработанной методики анализа и оценки трансграничного сотрудничества регионов на локальном, региональном, государственном и общеевропейском уровнях, в результате осуществления анализа и оценки реализации трансграничного сотрудничества регионов Украины определены тенденции трансграничного взаимодействия регионов в Украине: политический и формальный характер трансграничного сотрудничества регионов; отсутствие общей стратегии развития трансграничного региона; неравные возможности в получении финансового обеспечения развития трансграничного сотрудничества регионов на западной и восточной границах Украины; отсутствие внутренних средств мотивации активизации трансграничного сотрудничества регионов; игнорирование органами государственной власти вопроса обеспечения экономической безопасности приграничных регионов как участников трансграничного сотрудничества.

Предложено мотивационные инструменты для активизации трансграничного взаимодействия регионов, разработано механизм обеспечения экономической безопасности приграничного региона как участника трансграничного сотрудничества для предотвращения возможных негативных последствий от активизации, предложено кластерную модель инновационного развития трансграничного региона, что позволит повысить конкурентные преимущества приграничных регионов с целю активизации трансграничного сотрудничества и защити внутреннего рынка, а также повысить конкурентные преимущества трансграничного региона с целю его эффективного привлечения к международному разделению труда.Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регион, еврорегион, приграничный регион, органы местной власти, местный бюджет, конвергенция, интеграция

Annotation


Korolchuk L.V. Activization of transborder cooperation of the regions. – Manuscript.

The dissertation on receiving of a scientific degree of the candidate of economic science after speciality 08.00.05 – Development of productive forces and regional economy. – The Institute of Regional Researches of NAS of Ukraine. – Lviv, 2008.

The dissertation is devoted to decision of scientific problem of the theoretic-methodical and practical approaches to trans-border co-operation activization.

The theoretical bases of trans-border co-operation activization processes are investigated by the determination of the main characteristics of the region as the active participant of trans-border co-operation, systematization of the factors influencing on the trans-border co-operation development by the different criterions, determination of the main aims of trans-border co-operation on local, regional, state and common-european levels.

It is discovered principal tendencies of the trans-border co-operation development in Ukraine taking as a basic elaborated methods of analysis and valuation of the trans-border co-operation realization on local, regional, state and common-european levels.

With the purpose of solving the trans-border co-operation activization problem it is proposed the trans-border co-operation activization motivation instruments, it is elaborated the mechanism of economic security ensuring of a border region as a participant of trans-border interaction of the regions to prevent from the possible negative consequences caused by the activization, and klaster model of the trans-border region innovation development to increase the competitive advantages of the border regions for trans-border co-operation activization.Key words: trans-border co-operation, trans-border region, euroregion, border region, local authorities, local budget, convergence, integration.


скачать файл


<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Загальна характеристика роботи
385.29kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
374.6kb.
Практики з еом
211.73kb.
Вуглеводи. Загальна характеристика вуглеводів
136.62kb.
1. Загальна характеристика теорії права та держави План
80.29kb.
Конспект уроку на тему: «Загальна характеристика вищих спорових рослин»
352.99kb.
Назва установи, організації
38.73kb.
2 Загальна характеристика підприємства 13 вп=РП+іп 2
1211.19kb.
Наказ №253 Про вивчення стану роботи з фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах №№23, 43, 103, 144, 167
125.14kb.
Зміст роботи і завдання
123.5kb.
Методичні вказівки до вивчення курсу " загальна теорія систем І архітектура" для студентів 5 курсу денної форми навчання
676.4kb.
Глава I. Общая характеристика геноцида 1 Геноцид историческая и правовая характеристика понятия 2 Социальные аспекты геноцида Глава II
295.18kb.