klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файлШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Матеріали
перспективного педагогічного досвіду учителя англійської мови

Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 у складі:

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

та ліцей» Хмельницької області

Костік Марії Василівни

2012


Зміст

 1. Подання ……………………………………………………………………………..3

 2. Анотація педагогічного досвіду …………………………………………………..4

 3. Харектеристика……………………………………………………………………..6

 4. Опис досвіду «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності на

уроках англійської мови»……………………………………………………………….7

  1. Вступ…………………………………………………………………………….......8

  2. Основна частина…………………………………………………………………...10

  3. Висновки………………………………………………………………………........26

  4. Рекомендації……………………………………………………………………......27

5.Список використаних джерел……………………………………………………......28

6. Додатки.…………………………………………………………………………….....29

6.1. Міні- глосарій «Добірка методичних прийомів та їх сутність»…………….…..30

6.2. Patterns of creative tasks ..…………………………………………………………..31

6.3.Методичні розробки уроків………………………………………………………..32

6.4. Позакласні заходи………………………………………………………………….33

6.5.Фотоматеріали , що висвітлюють досвід роботи вчителя……………………….34

АНОТАЦІЯ

Педагогічного досвіду

Костік Марії Василівни,

вчителя англійської мови,

спеціаліста вищої категорії,

«Старшого вчителя»

Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 1

у складі: «Загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів та ліцей»

Хмельницької області

Досвід роботи Костік Марії Василівни з питання «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, так як ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання, власних надбаннях вчителя і його особистісних якостях.

Актуальність досвіду полягає у зміні поглядів на формування мовленнєвої діяльності учнів та творчої особистості не як мети, а як засобу її всебічного розвитку.

Провідна ідея (мета) полягає у створенні умов як на уроці, так і в позаурочний час, для особистісного розвитку учня і збагачення його емоційного досвіду під час здійснення спілкування в усній і писемній формі.

Ідея спрямована на формування освітніх компетенцій:


 • Оволодіння мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні;

 • Формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;

 • Опанування стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем;

 • Виховання позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв та способу життя.

Новизна досвіду полягає у спрямованості його змісту на формування мотивів для навчання, що сприятиме розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної та соціальної активності.

Технологія діяльності вчителя ґрунтується на оптимальному поєднанні змісту, форм, методів, прийомів та інтерактивних методик. Це такі: проблемні, частково-пошукові, креативні методи; інтерактивні методики; проектна технологія; ігрові технології; технології особитісно-зорієнтованого навчання; інформаційно-комунікаційні технології.

Як результат роботи Костік М. В. над проблемою «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» - створення умов для появи внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх учнем і подальший саморозвиток ним своєї мотиваційної сфери, а також – як наслідок є формування особистості обдарованих та здібних учнів, що спонукає їх до пошуку шляхів самореалізації в позаурочний час, а саме: участь у науково-дослідницькій, пошуковій роботі, участь в олімпіадах, в творчих конкурсах та в конкурсі FLEX.

Досвід має практичну значимість, так як його зміст є доступним для використання вчителями англійської мови.

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

Матеріали досвіду призначені для вчителів англійської мови.УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Опис досвіду

вчителя англійської мови

спеціаліста вищої категорії,«Старшого вчителя» Шепетівського

навчально – виховного комплексу №1

у складі: «Загальноосвітня

школа I-II ступенів та ліцей»

Костік Марії Василівни

2012

ВСТУП

Актуальність досвіду з питання «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» полягає в досягненні якісно нового рівня у вивченні іноземної мови. Здатність учнів обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі, саме цього потребує сучасна методика викладання англійської мови в середніх загальноосвітніх закладах.. Час вимагає наснажити навчальний процес гуманністю, толерантністю. Його слід зорієнтувати не на отримання і засвоєння «готових знань», а на їх створення. Цьому може допомогти мотивація мовленнєвої діяльності.

Теоретико-методологічні засади досвіду містяться в Державній національній програмі «Освіта», серед змістових ліній концепції загальної середньої освіти, чільне місце посідають шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

Авторська ідея досвіду базується на творчих надбаннях сучасної педагогічної науки і практики. Зокрема О. Пометун, І. Родигіної, Л. Пироженко, М. Махмутова та інші.

Провідна ідея (мета) шляхів підвищення мотивації в шкільній практиці вбачається у створенні сприятливої психологічної атмосфери в навчальній діяльності. Ідея спрямована на формування освітніх компетенцій:


 • формування усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі й у суспільстві;

 • формування досвіду творчої діяльності;

 • активне залучення таких прийомів мислення учнів, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення;

 • залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

 • уміння використовувати, у разі необхідності, різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб;

 • виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі.

Предметом досвіду є шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови.

Об’єктом досвіду є система шляхів підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови, що сприяє формуванню мотивів для навчання.

Теоретичне і практичне значення досвіду полягає у його доступності для використання вчителями англійської мови як на уроках, так і під час індивідуальної роботи з учнями різних рівнів розвитку.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Костік Марія Василівна працює в Шепетівському НВК № 1 з вересня 1994 року, педагогічний стаж складає 26 років.

Кожний новий етап розвитку суспільства висуває домінуючі орієнтири у розв’язанні проблеми виховання підростаючого покоління. Сучасна тенденція до гуманізації шкільної освіти передбачає, що головною передумовою цього напрямку є формування цілісного знання про світ взагалі та вміння співвідносити його з духовним світом особистості. Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Тому саме англійська мова виходить на чільне місце в системі шкільної освіти, адже завданнями її є: • оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і писемній формах;

 • оволодіння знаннями про культуру, історію та традиції країни, мова якої вивчається;

Підвищення мотивації мовленнєвої діяльності на уроках допомагає у вирішенні теоретичних і практичних завдань іноземної мови. Мотивація є важливим компонентом навчальної діяльності, через реалізацію і за допомогою якої можливе формування навчальної діяльності.

Мотивація дає можливість учневі усвідомити, заради чого слід учитись і що спонукає його до навчання.

Однією з найгостріших проблем у викладанні іноземної мови є зниження мотивації мовленнєвої діяльності, а тому необхідно шукати оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми, розробляючи нові методики, вдаючись до реконструкції вже відомих, що служать підвищенню ефективності уроку та процесу виховання.

З метою забезпечення оптимізації навчального процесу, результативності роботи на уроках англійської мови вчитель повинен шукати шляхи підвищення мотивації навчальної діяльності. Це новий методичний шлях, який ґрунтується на шляхах формування мотивації навчальної діяльності.Вчитель ставить перед собою мету:

 1. Створити комфортні умови навчання.

 2. Спрямувати діяльність школярів на вміння створювати і вирішувати проблемні ситуації.

 3. Розвивати вміння слухати, сприймати і відтворювати інформацію.

 4. Спрямувати діяльність школярів на уміння переконувати і відстоювати свою точку зору.

Своє завдання вбачає:

    • Формувати навчально-пізнавальну мотивацію учнів;

    • Спрямувати роботу учнів на досягнення поставленої мети;

    • Формувати гуманістичний світогляд учнів, шанобливе ставлення до різних культур і традицій.

Плануючи уроки вчитель приділяє велику увагу формуванню і розвитку пізнавальних інтересів учнів. Для цього вчитель розробляє шкалу ознак наявності пізнавальних інтересів кожного учня, сформованих в результаті індивідуального підходу до нього:

 • Активність учня на конкретному уроці;

 • Точність і повнота відповідей;

 • Кількість доповнень до відповідей однокласників з власної ініціативи;

 • Додаткові запитання учителеві на уроці;

 • Кількість звертань за консультацією до вчителя;

 • Участь в олімпіадах;

 • Загальна ерудиція учня.

Ця шкала допомагає досліджувати коливання мотивації кожного учня в позитивний чи негативний бік. Виходячи з цього необхідно добирати відповідні тексти, вправи та завдання для того, щоб зацікавити учнів і підтримувати мотивацію на достатньо високому рівні.

При цьому вчитель дотримується трьох принципів: 1. Формулювання завдань уроку має імпонувати учням, відкривати перед ними чітку мовленнєву перспективу.

 2. Засвоєння матеріалу повинне бути особистісно значущим.

 3. На уроці повинна панувати атмосфера довіри й співпраці. Учитель стає партнером по спілкуванню та організатором, що перетворює живі враження дійсності у предмет спілкування на уроці.

Іншомовним спілкуванням на уроках оволодівають через взаємодію всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Оволодіння

Іншомовним міжкультурним

спілкуванням

Підвищення позитивної мотивації на основі успіхуАктивізація

мовленнєвої

діяльності
Формування і розвиток мовленнєвих навичок і вміньФормування

позитивної

мотивації

Формування і розвиток пізнавальних інтересів


Як видно із схеми, активізація мовленнєвої діяльності грунтується на позитивній мотивації учня, і є одним із способів її підвищення. Мотивація - це «запускний механізм» оволодіння іноземною мовою.

З першої хвилини уроку вчитель зацікавлює учнів, ставить перед ними такі завдання, які їм хотілося б виконати.


Пропонується така модель уроку:


Згідно цієї моделі, тему уроку учитель розкриває не за допомогою стандартного «темою уроку є…», а з окреслювання основної проблеми уроку, з’ясування чому вона важлива та які способи існують для її вирішення. Наприкінці, здійснюючи рефлексію, вирішує чим ця тема близька , цікава і де стане у пригоді особисто для учня

Мотивація забезпечується також шляхом бесіди, де вчитель окреслює коло питань, що розглядаються на уроці, при цьому наводяться цікаві приклади, залучається досвід дітей, використовується парадоксальність фактів тощо. У цьому допомагають такі прийоми: «Здогадайся, розвинь, дивуй, підкажи», рольові ігри, пісні, вірші, імітації, використання афоризмів, висловлювань, загадок; створення проблемних ситуацій; методи: «Асоціації на дошці», «Показуха» (скульптура), «Картинна галерея», «Мозковий штурм», «Класифікація», «Альтернатива», «Мікрофон» тощо. Слід зауважити, що основні прийоми підходять для мотивації як окремої теми, так і всього уроку..

Наприклад, метод «Асоціації на дошці», залучається власний досвід учнів, що має високий ступінь зацікавленості, дана робота проводиться фронтально.

Для посилення емоційності та емпатії (тобто співпереживання) використовуваються фотографії, пісні афоризми, вірші тощо. Залежно від змісту, цей метод має 3 різновиди проведення: «поняття», «квітка», «прямокутник».«Поняття» - учитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні. Після цього учні називають ознаки цього поняття або асоціації, які воно в них викликає. Обов’язковою умова: подані слова мають бути спільні з основним поняттям літери, бажано також щоб починалися з них. Наприклад, “Meal”:
M - morning, market
E - expensive, enjoy
A - attractive, appetite
L - lamb, ladle
«Прямокутник». Учитель малює на дошці прямокутник і записує на ньому основне поняття. Учні назвають його синоніми, антоніми, прикметники і дієслова, що на їх думку, пов’язані з даним поняттям. Всі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніших. Із відібраними асоціаціями відбувається подальша робота.

Наприклад: “Food”.


BITTER

GREASY

CREAMY

SPICY

SWEET

SALTY
BAKING

FOOD

FROZEN

GRILLING

FAST

FRYING

JUNK

ROASTING

PROCESSED

BOILING

PICKLED
FRUIT

VEGETABLES

MEAT

FISH

BREAD

PLANTS


«Квітка». Учитель малює квітку з пелюстками, у серединці – основне поняття, після цього учні називають прояви характеристики даного поняття.
Наприклад: Food”.

Метод «Мозкова атака» застосовується під час мотивації питань, пов’язаних із пошуком шляхів вирішення проблем, а не з усвідомленням змісту понять. Цей метод полягає у колективній творчій роботі з розв’язання певної складної проблеми. Всіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком істини. Розмірковуючи над певною проблемою, доповнюючи один одного, підхоплюють і розвивають одні ідеї, відкидаючи інші.Наприклад:Why do people become ill?

What should people do to be healthy?

P1: I think people become ill because of pollution. Human beings have two environments. One is the outside world and the other is their own bodies. Pollution is bad for both.

P2: I agree with you. By the way, many people pollute themselves taking alcohol, tobacco or drugs.

P3: You are right, but there is another question – why do we get diseases? And there are two main reasons: 1. We catch them from other people.

 2. Our own body develops them.

P4: I know exactly that for many people bad health begins with a bad diet. Some eat the wrong kind of food.

P5: Others eat too much or too little. It’s not surprising that people like this often become ill.

P6: You didn’t mention stress. You know, modern life is full of problems. Some people can control this. Others are the opposite. They become nervous, sleep badly, it leads to many illnesses. So, don’t worry, be happy!

P7: I think too little exercise is one of the reasons of becoming ill. Exercise is very important for good health.

P8: I want to add that without sport the body becomes slow, weak and fat.

P9: That’s why if you want to be healthy – take regular exercise or go in for sports.

P10: Smile and the entire world will smile with you.

P11: So, we must remember some rules if we want to be healthy:

Don’t pollute the environment.

Get up early and go to bed early.

Take a cool shower every day.

Eat healthy food.

Never smoke, never use drugs.

Take regular exercise or go in for sports.

Don’t worry. Smile.

Універсальний підхід» – написати вдома історію, розповідь, вірш,...

Наприклад:

I like English very much,

I want to know it.

I’d like to speak to everyone

And go to Great Britain«Класифікація». Учні отримують робочі картки, на яких розміщені різні ознаки певних явищ або понять. Спираючись на власний досвід та уподобання, учні повинні згрупувати її за певними ознакам або критеріями.

Наприклад: Fruit and vegetables”.

«Відстрочена відгадка» – на початку уроку дати загадку, відгадку можна дізнатися на уроці під час роботи над новим матеріалом.

Наприклад:

What has a fork and mouth, but cannot eat? A river.

What can be measured, but has no length, width, or thickness? Your temperature

What doesn’t ask questions, but needs to be answered? The telephone

What is black when it is clean and white when it is dirty? A black board

What comes down, but never goes up? Rain.

письма).


Мовленнєва зарядка на початку уроку - це фактично його комунікативний пролог. Від неї залежить наявність чи відсутність мовної атмосфери на уроці. Мовленнєва зарядка завжди будується на вивченному раніше матеріалі.

Наприклад, на етапі введення в іншомовне спілкування з теми «Їжа»

у 6-класі вчитель ставить мету, активізувати вживання лексики та модальних дієслів.

Учитель приходить до класу і приносить із собою твердий шматок пирога. Незвичайність ситуації відразу привертає увагу учнів.

Teacher: Yesterday I baked a pie for my guests but the pie wasn’t very tasty. Today it is very hard and nobody wants to drink tea with it. I can not understand anything. Help me to solve this problem, please.

This is a recipe:

Apple pie” 1. 3 apples,

 2. 200 grammes of butter,

 3. 100 grammes of sugar,

 4. salt,

 5. 500 grammes о f fl о ur,

 6. 1 glass of milk,

 7. 3 eggs.

Teacher: I also put apples, butter, sugar, flour, milk, eggs ,but you see the result.

Can you explain me why my pie is so hard.

Учні обговорюють проблему, шукають причину невдалого пирога і дають свої рекомендації.


 • You couldn’t make tasty pie because you put little butter;

 • You should put two apples instead of three;

 • You are to put more flour;

 • You should put more milk.

Teacher: So, what is my main mistake?

Pupil: If you want to have a tasty pie you have to follow the recipe.Наприклад, на етапі актуалізації та корекції знань,умінь та навичок з теми «А visit to a doctor» у 7-класі, вчитель ставить мету активізувати

вживання модального дієслова «should»

Teacher: Good morning, children! How are you? You are well, I am glad to hear that. But I can’t say the same about myself. I have a terrible headache and a sore throat. Can you give me some advice what to do? Use the verb “should” as much as you can.

Учні рекомендують:

Pupil 1: You should go to the doctor.

Pupil 2: You should take medicine. You have surely a flue.

Pupil 3: You should go to bed and drink a cup of hot tea with lemon and honey.

Pupil 4: You should take your temperature and call the doctor.

Pupil 5: You should gargle your throat.При вивченні теми «Їжа» у 5-му класі на етапі застосування знань у стандартних і змінених умовах можуть бути правила поведінки за столомTable Manners

Teacher: Children! During the break I was at school canteen and saw that many pupils didn’t know table manners. They were shouting and talking with their mouth full. Do you know the table manners?

Let’s formulate them, using these and other word-combinations:

To sit up straight, to eat with fingers, to put elbows on the table, to speak with a full mouth, to lick fingers, to say ‘Thank you’, to eat with a knife and a fork etc.

Учні формулюють правила поведінки за столом, один із них записує на дошці.

Table Manners


 1. You must sit up straight at the table;

 2. You must not eat with your fingers;

 3. It is not polite to put your elbows on the table;

 4. You must eat with knife and a fork;

 5. You must put your dirty knife, spoon and fork on your plate after finishing to eat;

 6. You must not talk with your mouth full;

 7. You must not lick your fingers:

 8. You should say “Thank you” after the meal.

Рішення комунікативного завдання “Table manners” побудоване на знайомій лексиці, про значення виразу “to lick fingers” учні здогадуються швидко, користуючись своїм досвідом. Після цього можна запропонувати учням обговорити поведінку дітей за столом, зображену на малюнку.

Situation: Grandmother Loo is talking with her grandchildren. But they don’t have good manners. Look at the picture and say what she is telling to each child.

Study this example:

Grandmother Loo is telling Bill not to put his elbows on the table.Remember!

Reported Speech - NOT PLUS INFINITIVE

Навчальна гра принесе дітям задоволення лише за умови володіння ними певним набором граматичних структур та лексичних одиниць, необхідних для участі в ній. З огляду на це все, вчитель перш ніж запропонувати дітям погратись на уроці, повинен зняти всі можливі труднощі та добре підготувати лінгвістичний матеріал (наприклад, лексичні та граматичні засоби), за допомогою яких можливо запросити певну інформацію.Наприклад, на етапі творче перенесення знань і навичок у нові ситуації з теми»School» у 4-класі

При вивченні лексики учні із задоволенням грають у лексичну гру «Поясни слово» (Explain the word), а потім «Відгадай слово» (Guess the word). Починати треба з простих слів, які дуже легко пояснити. Учень повинен обрати його з теми, описати його не називаючи і побудувати речення.

Наприклад:

A classroom is a place where pupils usually sit at the desks and have lessons.

A bag is a thing where we keep our books.

A pencil is a thing we can draw with.

A library is a place at school where the pupils can take books to read at home.

Mathematics is a lesson where we study numbers and do sums.

A gymnasium is the place at school where the pupils have their lessons of

physical training, where they jump, run and play basketball.A hobby is something you like to do in your free time.

A library is a place from where we can take books to read at home.

Цей вид роботи розвиває вміння логічно і чітко висловлювати свої думки.Учитель організовує роботу учнів по групам у кількості 3-4 особи. Кожна група готує пояснення слів для інших, не називаючи самого слова. Лексика не повинна виходити за рамки вивченої теми. Скільки учнів у групі - стільки готується пояснень, і кожен учень має взяти участь у роботі. Кожна група пропонує свої пояснення, які інші групи відгадують . Виграє та група, у якої більше балів.

Активації мовленнєвої діяльності сприяють творчі завдання. Вони розвивають фантазію та образне мислення учнів.

При вивченні теми “Our Earth” у 8-класі на етапі введення в іншомовне спілкування.

Teacher: What thoughts do the following words call in your mind?

THE SPACEOUR PLANET CONTINENT

BLUE OCEANS
Приклад із учнівських робіт.

We live on the beautiful planet which is called the Earth. I have recently read that it is blue when you look at it from the space. I know why: because there are many blue oceans on our planet. The continents are green. There are many countries on these continents and one of them is our motherland - Ukraine.Teacher: What associations do the following words call in your mind?

Учитель дає ключові слова :

The Globe

An actor

A theatre

An actress
A stage

Wonderful

Another world

A play
Famous

England

William

Shakespeare

Beauniful poems and

Sonnets

Stratford-on-Avon

A writerНаступним кроком є написання маленького твору з даними лексичними блоками.

Мовленнєві завдання спрямовані на виховання впевненості, бажання та здатності використовувати іноземну мову відповідно до ситуації спілкування. Вправи зорієнтовані на самостійність мислення і допускають варіативність думки. Вони дають можливість не тільки сформулювати та висловити власну позицію, а й співробітничати з іншими учасниками навчального процесу під час парної та групової роботи. Формування навичок діалогічного мовлення відбувається у процесі опрацювання функціональних діалогів, коли використання мови є цілеспрямованим. Оволодіння граматичними, лексичними і фонетичними засобами іншомовного спілкування відбувається у мовленнєвій діяльності із застосуванням усіх її видів. Вправи та завдання сприяють формуванню навичок і вмінь спілкуватися як в усній, так і в письмовій формі. Завдяки цим формам роботи в учнів формується здатність і бажання самостійно вчитися, шукати в різкних джерелах інформацію, застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Все це сприяє формуванню нових вмінь спілкуватися, як в усній, так і в письмовій формі.

Отже,діяльність учня на уроці має бути спрямована на досягнення високих результатів пізнання згідно з віковими можливостями та програмними вимогами. Учитель створює такі умови навчання, щоб учень мав у цьому особисту зацікавленість і розумів, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивних результатів і задоволення.


ВИСНОВОК


Робота Костік М. В. з питання «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» є результативною. Про це свідчить відсоток високого і достатнього рівнів навчальних досягнень її учнів, який становить 85 – 100 %.

Результативність роботи з обдарованими та здібними учнями

за період з 2008 по 2012 роки.

Рік
Конкурси

2008

2009

2010

2011

2012


ОлімпіадаІ етап

6

5

6

4

6

ІІ етап

1

1

1

1
ІІІ етап
МАН


І етап

7

4

6ІІ етап1ІІІ етап
“Flex” (програма обміну майбутніх лідерів)
2учні

(4етап)


1пере-

можець


1пере-

можець
Учні, яких навчає Костік М. В. є активними учасниками творчих вечорів, конкурсів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Досвід з питання «Шляхи підвищення мотивації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» є доступним для використання вчителями англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій як на уроці, так і в позаурочний час.

Його цінність полягає в спрямованості змісту на реалізацію мети іншомовної освіти: формування в учнів комунікативної компетенції – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і писемній формі.

Рекомендованими формами поширення досвіду, які були використані в період з 2008 по 2012 р., є такі: • виступи на шкільних та міських методичних об’єднаннях;

 • проведення відкритих уроків;

 • участь у міських семінарах;

 • представлення матеріалів на обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

Досвід рекомендовано учителям англійської мови.


Список використаної літератури

 1. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті.//Рідна школа. – 1999. - №3

 2. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання /Упорядник Л. Галіцина.,2005.

 3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.

 4. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. – СПб, 2002.

 5. Форми навчання в школі. Книга для вчителя/ Ю.І. Мальований, В.Є. Римаренко, Л.П. Вороніна. – К., 1992.

 6. Фідря О.Г. Мотиваційно-організаційний етап уроку//Англійська мова та література. - №2. - 2007

7.Пометун О., Пироженко Л.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.- К.,2004.-192с.

8. Крамаренко С.Г. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого

Потенціалу учнів // Педагогіка. -2002.-№5-6 . С. 7-10.
ДОДАТКИ

Міні – глосарій

«Добірка методичних прийомів та їх сутність»
Асоціації на дошці

Цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень заці­кавленості, проводиться фронтально. Його доцільно використовува­ти під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу (ідеї, поняття) та питань методології. Залежно від змісту має три форми прове­дення.Поняття

Учитель вертикально на дошці записує основне понят­тя, яке мають опрацювати учні. Далі він просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, яке воно у них викликає. Обов'язковою умовою є те, щоб слова мали спільні з основними поняттями літери.Квітка

Учитель малює на дошці квітку (серединка та чотири пе­люстки). У серединці записує основне поняття. Після цього він про­сить учнів назвати прояви й характеристики поняття й записує їх на пелюстках.Прямокутник

Учитель малює на дошці прямокутник і записує на ньому основне поняття. Потім він просить учнів назвати його синоні­ми, антоніми, прикметники, дієслова, що, на їхню думку, пов'язані з цим поняттям.

Усі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніші. Із відібраними асоціаціями прово­дять подальшу роботу.

Аукціон

Використовують на етапі узагальнення знань. Учні повторюють якусь властивість, функцію, особливість будови, спосіб життя певно­го об'єкта. Вони доповнюють один одного, отримуючи якомога біль­ше знань про цей об'єкт.

Той, хто назве ознаку останнім, а інші не зможуть доповнити, ви­грає та отримує відповідно найвищу оцінку.
Бліц-опитування по ланцюжку

Перший учень ставить коротке питання другому. Другий — тре­тьому, і так до останнього учня. Час на відповідь — кілька секунд, учитель має право зняти питання, яке не відповідає темі або недо­статньо коректне. Кожний учень має право відмовитися від участі в бліц-турнірі, тому, щоб процедура не зірвалася, учитель з'ясовує на­перед, хто з учнів хотів би взяти участь у цій дії.Відстрочена загадка

На початку уроку вчитель дає загадку (або маловідомий і дивний факт), відгадку на яку можна дізнатися на уроці під час роботи над но­вим матеріалом.«Вірю — не вірю»

Цей прийом можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Кожне питання починають словами: «Чи вірите ви, що...» Учні повин­ні погодиться з цим твердженням чи ні.Джерела інформації

Для активізації роботи й зацікавленості учнів на початку уроку вчитель роздає газети, журнали або сторінки цих видань, де розміще­но інформацію, що стосується теми уроку. Учитель просить звернути увагу на конкретну інформацію, наголошуючи на важливості її по­всякденного використання.Диктант для «шпигуна»

Цей методичний прийом дозволяє розвивати зорову пам'ять, тренує уважність і відповідальність за кінцевий результат. Він добре працює на уроках філологічного циклу, на уроках математики, гео­графії.

Клас поділений на 5-6 команд. Текст диктанту теж ділять на стіль­ки ж частин. Аркуші з текстом прикріпляють до стін якнайдалі від ко­манди, для якої вони призначені. Кожний з членів команди стає «шпи­гуном». Він підходить до тексту (стільки разів, скільки потрібно), чи­тає його, запам'ятовує, повертається до команди і диктує їм свою частину. Команди змагаються, перемагає та група, яка закінчить ро­боту раніше і не зробить помилок (або зробить менше за інших).

Доміно. Учням пропонують 18 незакінчених фраз. Самі закінчення напи­сані на інших аркушах. Учням необхідно підібрати правильні закін­чення до цих фраз.

Знайди помилку. Учитель у своєму повідомленні припускається помилок, які слід і знайти, або лунають тексти, в яких явно спотворена інформація або | заплутані визначення, маршрути, послідовність викладу, героям при- писують чужі думки і вчинки, даються невірні тлумачення подій і процесів.

Учитель просить знайти у висловленому тексті ( завданні) | помилки. Можна вказати кількість помилок.. Виявлення такої помилки свідчить про глибоке знання предмета і розвиває критичне мислення учнів.Інтелектуальна розминка

Інтелектуальна розминка — це два-три не дуже складні пи­тання для розмірковування; основна мета такої розминки — налаштування дитини на роботу.Картинна галерея

Учитель вивішує на дошці 4-5 картин (фотографій), які містять ознаки основного поняття або явища. Об'єднавши учнів у групи, він пропонує їх представникам через деякий час назвати ознаки понят­тя, що зображені на картинах. Після завершення роботи у групах представники називають одну ознаку. Вчитель записує їх на дошці.Крокодил

Цю досить відому гру з успіхом використовують на уроках узагальнення знань. Учні об’єднуються у дві команди. Один з учнів (або невеличка група) демонструє дослід, явище з допомогою міміки й жестів, без слів чи обладнання. Переможе команда, котра швидше розгадає показане.Лото

Цей методичний прийом теж вимагає попередньої підготовки. На аркуші щільного паперу або на картоні великими буквами запису­ють (умовні знаки, словникові слова і т. ін.), які були вивче­ні на попередніх уроках. Потім аркуш паперу розрізають так, щоб на кожній частині паперу залишилися окремі букви, та знаки. Розрізані частини лото (удвох екземп­лярах) перемішують на столі. Учитель викликає двох учнів до столу і пропонує скласти слова. Перемагає той, хто це зробить швидше і правильніше. До гри можна ввести рефері, який оцінить і прокоментує результати.Місткий кошик

Цей методичний прийом дуже доречний перед проведенням те­матичного оцінювання, оскільки грає роль розминки.

На аркуші паперу діти малюють кошик, на якому запропоновано написати слова та структури з вивченої теми. Головне, щоб «кошик» був заповне­ний доверху. Через певний час учитель зупиняє гру і просить одного І з учнів зачитати слова. Учні викреслюють назви, які повторюються в їх записах. Переможцем виявиться учень, у якого більше за інших | записано слів та структур, тобто в якого найбільш місткий кошик для знань.

«Моделі, що ожили»

Цей методичний прийом є модифікацією вправи театральної пе­дагогіки «Побутові механізми». Будь-яку навчальну модель, схему, ма­люнок, досвід можна запропонувати для «оживлення» учням, об'єднаним у робочі мікрогрупи (три-вісім осіб). Виконують цю дію без слів і коментарів, тільки з допомогою міміки, жестів. Не існує об­межень у застосуванні цього прийому (тільки відсутність сміливості у педагога, а фантазією вас щедро обдарують діти). Незвичність завдання й обмеженість часу (не більше 4-5 хв на підготовку) примушують учнів проявити кмітливість. По ходу демон­страції результатів «оживлення» учні інших мікрогруп відгадують, що саме оживляли.

У вихідному варіанті завдання учасники гри показують дію при­ладів, що були отримані ними за жеребкуванням, роботу їх внутріш­ніх механізмів. Учні домовляються, хто буде тією або іншою частиною механізму і яким чином йому доведеться взаємодіяти з іншими «час­тинами» під час «роботи» приладу.

Моя теза

Пропонуємо приклади того, як методом прискореного навчання весело й на оптимістичній ноті можна закінчити навчальні заняття, за­охочуючи учасників до кристалізації головних тез вивченого. Попро­сіть учасників записати одним реченням на аркуші паперу головну ідею вивченого. Згрупуйте учасників у пари, і хай кожен за сорок п'ять секунд спробує переконати партнера, що саме його теза важливіша за інші. А далі пара на таких саме умовах переконує іншу про важли­вість уже їхньої спільної тези.

Об'єднана четвірка переконує іншу, і так доти, доки половина учасників не вибере свого речника, який від їхнього імені захища­тиме спільно вибрану тезу, сперечаючись із речником іншої ко­манди. Виділяючи на промову кожного дві хвилини і трохи більше на завершальні дебати, ми можемо за двадцять хвилин задіяти триста осіб.

Дайте кожному учасникові п'ять хвилин на те, щоб одним ре­ченням на окремому аркуші паперу написати підсумок вивченого. Кожен чіпляє свій аркуш на велику дошку. Учасники групують ар­куші відповідно до їхнього змісту й мотивують свої рішення.

Кількість тематично схожих висновків згодом визначатиме колек­тивну думку про головну ідею заняття й полегшуватиме загальний підсумок вивченого (за Дж. Вос, Г. Драйденом).

«Перепишу параграф по-свосму»

Не секрет, що наші підручники далекі від досконалості. Як творче завдання запропонуйте учням переписати тему або параграф підруч­ника по-новому, тобто написати свій авторський варіант. Але при цьому завдання необхідно деталізувати і виділити головне, що ви хо­чете отримати в результаті переписування.

Наприклад, структурувати текст — розбити на логічні частини, виділити правило, потім розташувати приклади, які його пояснюють. Або, використовуючи додаткову літературу, зробити текст більш об­разним, яскравим, цікавим.

Підіб’ємо підсумки

Один з найпоширеніших прийомів усної рефлексії, що, як правило, застосовується на етапі завершення уроку, - це промовляння за такою схемою:

На уроці я…


 • Дізнався…

 • Зрозумів…

 • Навчився…

 • Найбільший мій успіх – це…

 • Найбільші труднощі я відчув…

 • Я не вмів, а тепер увію…

 • Я змінив своє ставлення до…

 • На наступному уроці я хочу…

Пінг-понг

Варіант 1

До дошки виходять два учні й по черзі ставлять один одному пи­тання за домашнім завданням. У цій грі можна задіяти невеликий яскравий м'яч. Учень промовляє питання і кидає м'яч своєму супер­нику. Учитель оцінює їх відповіді.Варіант 2

Один з учнів підготував прості питання за домашнім завданням. Відповіді на них повинні бути односкладовими. Він виходить до дош­ки, кидає м'яч будь-якому з учнів класу й одночасно ставить йому питання. Звучить відповідь і м'яч повертається до першого учня. Учитель оцінює якість і оригінальність питань і правильність відповідей.Показуха (скульптура)

Учитель називає поняття, дію, процес або явище. Об'єднавши учнів класу в декілька груп, він пропонує представникам кожної гру­пи через хвилину представити назване у вигляді скульптури (без слів). Після демонстрації вчитель організовує обговорення за такими питаннями: 1. Що вказує на те, що саме назване поняття представлене групою?

 2. Якими засобами вони його передали?

 3. Які ознаки поняття їм удалося передати?

Портрет

Найкраще цю форму роботи застосовувати на уроках узагальнен­ня вивченого матеріалу. Вчитель зачитує твердження, в якому описо­во подані відомості про рослину, тварину , особу , місто.

Учні намагаються впізнати об'єкт, особу. Якщо не вдається, учи­тель зачитує друге твердження, що містить більш точну інформацію. Третє твердження містить таку інформацію, що не впізнати загадува­не не можна.

Якщо учні вгадують характеристику з першого твердження — отримують вищий бал, з другого підходу оцінка нижче, з третього — ще нижче.Пошта

Кожному учню пропонують визначити свою «адресу» в класній кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти або столи — бу- динків. Учні на аркушах записують питання за текстом домашнього || параграфа, пишуть адресу однокласника (1-ша Зелена вулиця, буді/ нок 3, Олені), свою зворотну адресу і з допомогою листоноші від­правляють записку адресату. Адресати повинні письмово відповісти на питання. За командою вчителя гра зупиняється й оцінюються де- кілька «листів». Найвищу оцінку одержують ті, хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну відповідь.


Світлофор

Дуже простий, але ефективний методичний прийом. Підготував­ши матеріали одного разу, ви довго пожинатиме плоди своєї працьо­витості. Світлофор — це довга смужка картону (завдовжки 9 см, зав­ширшки 4 см), яка з одного боку обклеєна червоним папером, з дру­гого — зеленим. «Працює» світлофор дуже просто: під час проведення усного опитування всі учні сигналізують учителеві, чи знають вони від­повідь на питання (зелений бік — готовий відповідати, червоний — не готовий). Позитивним моментом у цій ситуації є те, що під час про­ведення опитування, пасивність неприйнятна. Хочеш — не хочеш — треба підняти картку і сказати, чи знаєш ти це питання. Учитель пояснює учням, що, піднявши червону картку і заявивши про незна­ння, учень відмовляється від відповіді. Показавши зелену — будь до­брий, відповідай. Під час проведення усного опитування можна зро­бити так: запросити двох-трьох (не обов'язково сильних, але відпові­дальних) учнів до дошки і доручити їм роль помічників учителя.

Помічникам слід заздалегідь видати підготовлені аркуші, на яких написані прізвища учнів і розкреслена таблиця для опитування {див. табл. нижче). Роль помічників полягає в тому, щоб на аркуші від­значати роботу конкретного учня, тобто кількість піднятих зеле­них (+) і червоних (-) карток. Інтрига в тому, що клас не знає, чиї пріз­вища записані на аркушах, тому працюють усі.

№ питання

Іваненко

Петренко

Сидоренка

1

+

-

+

2

+

+

-

3
-

+

10

+

+

+

Правильні відповіді

7

5

9

Через п'ять хвилин проведення усного опитування в учителя, по- перше, є чітке уявлення, що із запропонованого на попередньому уроці (темі), діти засвоїли добре, а до чого варто звернутися ще раз. По-друге, помічники здають учителеві таблиці, в яких уже під­сумована кількість правильних відповідей, і вчитель чесно й аргументовано виставляє дев'ять оцінок за усне опиту­вання.

«Слабка ланка»

Для того щоб закріпити нову термінологію, можна застосувати | ігровий методичний прийом «Слабка ланка». Вчитель пропонує при­гадати всі нові терміни уроку Перший учень називає один термін, другий попередній і свій, третій — два попередні та свій і т. д. Поря- І док слів зберігають. Якщо учень помилився, то наступний не виправ- | ляє його, а говорить: «Слабка ланка». На уроці тематичного повторен- ня й узагальнення такі ланцюжки можуть доходити до 20 і більше слів.«Так — ні»

Це універсальна гра, яка дуже подобається дітям і залучає до ак­тивної участі в уроці.

Учитель загадує щось (природне явище, число, предмет, літературний персонаж та ін.). Учні намагаються знайти від­повідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відповідає словами «так», «ні», «так і ні».

Питання треба ставити так, щоб звужувати коло пошуку. Універ­сальність цього методичного прийому полягає в тому, що його можна використовувати і для організації відпочинку, і для створення ситуа­ції, що інтригує.

Перевагами прийому є те, що він навчає систематизувати відому інформацію, зв'язувати воєдино окремі факти в загаль­ну картину, навчає уважно слухати й аналізувати питання.
Театр «Мім»

Усі учні читають навчальний матеріал за певний проміжок часу, визначений учителем. Клас ділиться на дві команди. Учасники однієї команди мають зобразити будь-яке речення чи абзац (за вибором) пантомімою, а інша команда — здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. Потім інша команда відтворює текст, а друга вгадує.

Тихе опитування

Бесіда з одним або декількома учнями відбувається пошепки, тоді як клас зайнятий іншим завданням, наприклад тренувальною контрольною роботою. Цей методичний прийом незамінний у тому випадку, коли в класі є діти, які з певних причин соромляться (боять­ся) відповідати при всіх.Фантастична добавка

У цьому прийомі вчитель доповнює реальну ситуацію елемента­ми фантастики. Наприклад, перенести навчальну ситуацію на фантастичну планету, змінити значення будь-якого параметра, який зазви- чай залишається постійним або має певне значення.Хокей

Варіант 1

Грають дві команди по шість учасників: один воротар, двоє за­хисників, троє нападників. Правила такі: кидок у ворота позначає питання, поставлене суперниками. Кидок у ворота здійснюють на­падники. «Гол» — відсутня відповідь (або відповідь неправильна). «Шайба відбита» — захисники або воротар дали правильну відпо­відь на питання.

Арбітр рахує кількість пропущених і забитих «шайб», стежить за часом гри, за дотриманням правил гри, видаляє порушників, викорис­товує музичні паузи, інші учні грають роль запасних гравців або вбо­лівальників.

Варіант 2

«Хокей» за змістом може бути літературно-музичним, історико- географічним, хіміко-біологічним тощо. Грають дві команди, у складі яких по шість гравців. Команди розташовуються одна проти одної та­ким чином: на першій лінії — один гравець (воротар), на другій — двоє (захисники), на третій — троє (нападники). Гравці третьої лінії ви­бирають із запропонованого їм переліку запитання команді-суперниці й оголошують його. Лінія захисників шукає правильну відповідь. Грав­цям різних ліній під час обговорення відповіді на запитання не мож­на спілкуватися. За правильну відповідь на запитання гравці другої лі­нії отримують два бали. Якщо їхня відповідь неправильна, «відбива­ється» перша лінія (воротар). За правильну відповідь він отримує один бал. Команди можуть поставити одна одній десять-п'ятнадцять запи­тань. Перемагає команда, яка отримала більшу кількість балів. У разі порушення правил головний рефері (учитель) має право видалити з поля гравця або зробити заміну.«Шерлок Холмс»

Учням пропонують швиденько прочитати текст і скласти до ньо­го якнайбільше запитань, не користуючись самим текстом. Питання мають охопити весь матеріал і врахувати найменші дрібниці. Визначають найдовший список питань. Учні дають відповіді на них. Учитель відзначає найбільш активних гравців.Шпаргалки

Учням пропонують прочитати текст. Необхідно передати його зміст з допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці шпар­галки (підписані) віддають вчителю. За бажанням учні підходять до вчителя і витягають шпаргалку. За цією шпаргалкою потрібно відтво­рити текст. Відзначають найкращі шпаргалки та доповідачів.


Щадне опитування

Клас розбивається на дві групи по варіантах. Учитель ставить пи тання. На нього відповідає перша група. При цьому кожний учень | дає відповідь на це питання своєму сусіду по парті — учню другої групи. Потім на це ж питання відповідає сильний учень або вчитель. Учні другої групи, вислухавши відповідь учителя, порівнюють його з відповіддю товариша і виставляють йому оцінку. На наступне пи­тання відповідають учні другої групи, а учні першої їх вислуховують. | Тепер вони виконують роль викладача і після відповіді вчителя ви­ставляють оцінку учням другої групи. Таким чином, поставивши 10 питань, ми добиваємося того, що кожний учень у класі відповість на 5 питань, прослуховуватиме відповіді вчителя й оцінить свого однокласника.додаток 6.1

Patterns

of Creative TasksCreative tasks

 • Match the words with the correct definitions, True or False.

 • Choose the odd word out.

 • Put these words in the proper columns.

 • Use these adjectives to describe...

 • Which of the things below would you...

 • Give the opposites of the following words.

 • Test your memory!

 • Think of as many things as you can connected with the following:

 • Match the pictures to the words.

 • Questions.

 • Read the words in the box and match them to the correct...

 • Choose the right answer. ,

 • Put the following sentences in the correct order. Then read the dialogue with partner.

 • Complete the sentences with the proper words.

 • Complete the dialogue.

 • Make a story.

What is it? You or somebody else act as a reporter and ask only five ques­tions: What (or Who)? When? Where? How? Why? to guess the noun the rest of the group has chosen.

 • Let’s rhyme a little.

 • Picture dictation.

 • Association.

Make up sentences as quickly as you can (according to the necessary top­ic): cold, it, yesterday, was.

 • Broken sentences.

 • Miming.

 • Jumbled words.

 • A statement to puzzle students for the following short discussion.

 • Jigsaw reading.

 • Interview.

Учитель може використовувати такі творчі завдання кожного разу, коли уповільнюється темп уроку — у середині уроку або навіть наприкінці його.

ANIMALS

 1. Use these adjectives to describe the animals (any animals).


Horrible, nice, friendly, curious, romantic, violent, fat, ugly, poisonous, lazy, disgusting, hungry, enormous, fluffy, sly, clever, fast.

Snakes

Frogs

Foxes

Elephants


2. Association. Where do they live?

The teacher says

Students say

jungle

monkeys

forest

bears

river

fish

sea

dolphins

desert

camels

snow

polar bears
 1. Ask the students to make two lists — one of animals that live in warm to hoi climates and one that live in cool to cold climates.

 2. Give some pictures of animals to the groups of the students. Ask them to identify the animals and answer the questions What can _ do? What can’t do? about each animal.

 3. Ask the students what their favourite animals are and where they, live.

 4. In pairs: ask the students to describe the animals so that their partners can guess which animal they are talking about.

Example: “This is a bird. It can’t fly”. /ostrich/

7. Write a list of animals on the board (e.g. parrot, camel, penguin, giraffe...). Read the sentences to the students and ask them to guess what it is.

1) This animal can’t fly. It lives in snow and ice.

2) This animal has big spots and can eat leaves from high trees.

3) This animal can carry things. It lives in the desert.

4) This animal can fly. It lives in the jungle.

8. Line up pictures of domestic and wild animals. Ask the students to point to the pictures as you say the names of the animals. Ask the students to clas­sify them according to the habitats they live in by stacking them under appropriate category written on the board.

9. Guess the animal according to its description. It’s orange. It has stripes and a long tail. It likes meat. It’s green. It has a long tail and sharp teeth. It lives in rivers.CLOTHES

 1. Ask the students to call out the names of pieces of clothing as you point to them in pictures or on the students.

 2. A guessing game

Imagine your mother has come from the shop where they sell clothes. Guess what she has got in her bag.

 • Do you have a dress?

 • Yes, I do./ No, 1 don’t.

 1. Game: “What is missing?”

The doll is wearing a skirt, a blouse, shoes, a hat, a scarf. The teacher asks the pupils to close their eyes and quickly takes off one of the articles. The pupils guess what article is missing.

 1. Say that you have the same thing. Nick has a cap. I have a cap, too. Ann has many dresses.

Tom has a blue short.

Jack has a white short.

Nelly has red shoes.

Bill has grey trousers.

My mother has a pink blouse.

My sister has a grey skirt.

My brother has black boots.

My grandfather has a brown cap. 1. Complete.1 C


2

L3
O4
T


5

H
6

E7 S


 1. You wear it on your body in cold weather.

 2. Girls wear it on their bodies in hot weather.

 3. You wear them on your feet.

 4. You wear it on your head.

 5. Boys wear it on their bodies in warm weather.

 6. Boys and girls wear blue.... now.

 7. You wear them on your feet in hot weather.

Key: 1 coat, 2 blouse, 3 shoes, 4 hat, 5 shirt, 6 jeans, 7 sandals

Методичні розробки уроків


4-й клас. 4-й рік вивчення. Підручник О. Д. Карпюк

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області Костік Марії Василівни
787.89kb.
1 Ласковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теребовлянського району, Тернопільської області (далі навчальний заклад ) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер
433.32kb.
Подорож у часі
314.13kb.
Напотім пищаль семип'ядная за плечима
321.98kb.
Наказ відділу освіти райдержадміністрації 20. 10. 2011 №383
437.18kb.
Великобурлуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів великобурлуцької районної ради харківської області нака з 04. 01. 2013 №4
245.59kb.
Березанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів розробка першого уроку, присвяченого 75-річчю Миколаївської області
111.37kb.
Від Замовник: Найменування: Комунальний заклад «Ізмаїльська загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів для дітей – сиріт І дітей, позбавлених батьківського піклування»
63.68kb.
Інтелектуальна гра ” Що? Де? Коли?”
42.73kb.
Постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів Обласні творчі групи 1 Учителі української мови та літератури Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній практиці. Сучасні технології роботи з текстом художнього твору»
1354.13kb.
Ркзо «Іванівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Використання інноваційних технологій для формування творчих компетентностей учнів Вчитель хімії Лях Людмила Едуардівна
83.78kb.
Регіональна Асамблея громадських об’єднань малого та середнього бізнесу Хмельницької області
59.61kb.