klevoz.ru страница 1
скачать файл
Жовтим виділені зміни, погоджені на засіданні робочої групи 6 травня 2010 р.

Зеленим виділені зміни, необхідність яких стала очевидною при доопрацюванні законопроекту за результатами засідання робочої групи 6 травня 2010 р.

Синім виділені доопрацьовані зміни до Цивільного кодексу України, як це було погоджено на засіданні робочої групи 6 травня 2010 р., а також зміни до Закону України «Про міжнародне приватне право» та одна технічна зміна до Закону України «Про захист прав споживачів».
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
Цей Закон встановлює засади відповідальності за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

введення продукції в обіг – будь-яке перше платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в ході здійснення господарської діяльності;

виробник – виготовлювач готової продукції, виробник будь-якої сировини або виготовлювач комплектуючого виробу чи складової частини продукції та будь-яка особа, яка, розміщуючи на продукції своє найменування, торговельну марку чи іншу відмінну ознаку, заявляє про себе як про виробника;

користувач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності або виконанням обов’язків найманого працівника, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію;

потерпіла особа – споживач та/або користувач, якому завдано шкоди внаслідок дефекту в продукції;

продукція – будь-яке рухоме майно, в тому числі те, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна. Термін "продукція" включає електроенергію;

шкода – це:

каліцтво, інше ушкодженням здоров’я або смерть особи;

пошкодження або знищення будь-якого об’єкта права власності на суму, еквівалентну не менше ніж 200 євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим на день пред’явлення позову, за винятком самої продукції, що має дефект.Термін «споживач» вживається у цьому Законі у значенні, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини щодо відповідальності за шкоду, завдану потерпілій особі внаслідок дефекту в продукції, яка введена в обіг в Україні.

2. До відносин, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення цивільного законодавства, законодавства про цивільне судочинство та про захист прав споживачів.

3. Цей Закон не обмежує будь-яких прав, які належать потерпілому згідно з правилами відповідальності за договірними чи недоговірними зобов’язаннями, що є іншою, ніж відповідальність, передбачена цим Законом, зокрема права на відшкодування моральної шкоди, або правилами відповідальності в окремих сферах цивільних відносин, встановленими законодавством.

4. У разі смерті потерпілого його права та обов’язки, що встановлені цим Законом, покладаються на осіб, які відповідно до Цивільного кодексу України мають право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.

5. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо цивільної відповідальності за ядерну шкоду.
Стаття 3. Законодавство України про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
1. Законодавство України про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про захист прав споживачів" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються вимоги міжнародного договору.


Стаття 4. Засади відповідальності за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
1. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції, відповідно до цього Закону не залежить від вини виробника цієї продукції, а також від того, чи перебував потерпілий з ним у договірних відносинах.
Стаття 5. Продукція, що має дефект
1. Продукція є такою, що має дефект, у разі, якщо вона не надає рівня безпеки, на яку споживач чи користувач має право розраховувати, враховуючи усі обставини, включаючи:

1) представлення продукції;2) можливе використання продукції, яке розумно можна передбачити;

3) час, коли продукцію було введено в обіг.

2. Продукція не може вважатися такою, що має дефект, лише з тієї причини, що після її введення в обіг було введено в обіг кращу продукцію.
Стаття 6. Обов’язок доказування
1. На потерпілого покладається обов’язок довести:

1) наявність шкоди;

2) наявність дефекту в продукції;

3) наявність причинно-наслідкового зв’язку між дефектом в продукції та шкодою.

2. Потерпілий має право вимагати від виробника надання документації на продукцію, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду, в обсязі, що є необхідним для доведення обставин, визначених в частині першій цієї статті.
Стаття 7. Особи, що відповідають за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
1. Виробник відповідає за шкоду, завдану внаслідок дефекту в його продукції.

2. Для цілей цього Закону будь-яка особа, яка ввезла на митну територію України продукцію з метою її продажу, передання в найм (оренду), лізинг або будь-якої іншої форми розповсюдження в ході здійснення своєї господарської діяльності, вважається виробником відповідно до цього Закону і несе відповідальність як виробник.

3. У разі, коли виробник продукції не може бути встановлений, кожний постачальник (продавець) цієї продукції розглядається як її виробник, якщо він протягом розумного строку, що не перевищує тридцяти днів, не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила постачальнику (продавцю) цю продукцію.

4. Правило, встановлене в частині третій цієї статті, також застосовується щодо продукції, ввезеної на митну територію України, якщо на ній не вказані найменування та місцезнаходження імпортера, визначеного в частині другій цієї статті, навіть якщо на цій продукції вказано найменування її виробника.


Стаття 8. Відшкодування шкоди, за яку несуть відповідальність кілька осіб
1. У разі, коли відповідно до цього Закону кілька осіб несуть відповідальність перед потерпілим за одну й ту ж саму шкоду, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-кого з них окремо. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.
Стаття 9. Звільнення та зменшення відповідальності виробника за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
1. Виробник не несе відповідальності та звільняється від відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції, якщо доведе наявність хоча б однієї з таких обставин, а саме що:

1) він не вводив відповідну продукцію в обіг;

2) з урахуванням обставин є ймовірним, що дефекту, внаслідок якого завдано шкоду, не існувало на момент введення виробником продукції в обіг або він виник пізніше;

3) відповідна продукція не була виготовлена ним для продажу чи будь-якої іншої форми розповсюдження з метою здійснення господарської діяльності та не була виготовлена чи розповсюджена ним в ході здійснення його господарської діяльності;

4) дефект в продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов’язкових для нього приписів органів державної влади;

5) у випадку виготовлювача комплектуючого виробу чи складової частини продукції – дефект в продукції може бути віднесений до конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або до технічної документації, наданих такому виготовлювачу виробником готової продукції.

2. Відповідальність виробника не може бути зменшена, якщо шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і внаслідок дій або недогляду третьої сторони. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

3. Відповідальність виробника може бути зменшена або виробник може бути звільнений від відповідальності у разі, якщо, з урахуванням усіх обставин, шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і з вини потерпілого чи будь-якої особи, за яку потерпілий несе відповідальність відповідно до цивільного законодавства.

4. Звільнення виробника від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, на підставах, визначених цією статтею, не позбавляє потерпілого права вимагати відшкодування такої шкоди будь-якою особою, з вини якої її було завдано, відповідно до параграфів 1 та 2 глави 82 Цивільного кодексу України.

5. Відповідальність виробника стосовно потерпілого, встановлена цим Законом, не може бути обмежена чи виключена положенням договору.
Стаття 10. Позовна давність, що застосовується до вимог про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції
1. До вимог про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції, застосовується позовна давність тривалістю у три роки.

2. Перебіг позовної давності, визначеної в частині першій цієї статті, починається від дня, коли позивачу стало відомо або розумно мало б стати відомо про наявність шкоди, дефекту в продукції та особу виробника.


Стаття 11. Строк відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції
1. Шкода, передбачена цим Законом, підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом десяти років від дня введення виробником в обіг того виробу, внаслідок дефекту в якому завдано шкоду, за умови, що до спливу цього строку потерпілий пред’явив позов до виробника.
Стаття 12. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Встановити, що до вимог про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) або дефектною продукцією, пред’явлених до набрання чинності цим Законом, застосовуються правила, встановлені законодавством, чинним до набрання чинності цим Законом.

3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

а) пункт 3 частини першої статті 268 доповнити словами "крім випадків завдання такої шкоди внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна, включаючи електроенергію";

б) статтю 711 викласти в такій редакції:

"Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліку товару
1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, у зв’язку з придбанням товару, що має недолік, відшкодовується відповідно до положень глави 82 цього Кодексу";

в) у статі 1209:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків відповідних товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання відповідного товару (результатів робіт, послуг)";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна, включаючи електроенергію, встановлюються законом";

г) у статті 1210:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

частину третю після слова "товаром" доповнити словами "що є нерухомим майном";

ґ) у статті 1211:

частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, що є нерухомим майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановленого строку служби (строку придатності) товару, результатів робіт (послуг), а якщо він не встановлений, – протягом десяти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).

2. Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, що є нерухомим майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також якщо:

1) на порушення вимог закону не встановлено строку служби (строку придатності) товару, результатів робіт (послуг);

2) особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку служби (строку придатності) і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Строк відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна, включаючи електроенергію, встановлюється законом";

д) главу 82 доповнити статтею 12111 такого змісту:

"Стаття 12111. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном
1. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, що є рухомим майном, в тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна, включаючи електроенергію, встановлюються законом";

2) у частині першій статті 50 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):а) пункт 1 після слів "місце проживання" доповнити словом "місцезнаходження";

б) у пункті 2 слова "виробника або особи, яка надала послугу" замінити словами "виготовлювача товару або виконавця роботи (послуги)";

в) пункт 3 викласти в такій редакції:

"право держави, у якій потерпілий придбав товар або в якій для нього була виконана робота (надана послуга)";

3) у Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р, № 7, ст. 84):

а) пункт 5 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції) відповідно до закону";б) у пункті 3 частини сьомої статті 15 слова "статтею 16 цього Закону" замінити словом "законом";

в) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції)


1. Шкода, завдана внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відшкодовується відповідно до закону".

5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
скачать файлСмотрите также:
Закон україни про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції
110.4kb.
Закон України „Про внесення змін до Закону України „ Про благодійництво та благодійні організації"" Верховна Рада України постановляє
329.71kb.
Закон про кримінальну відповідальність
45.9kb.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
175.65kb.
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
198.59kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України Верховна Рада України постановля є
158.53kb.
Закон України від 13. 01. 11 №2939-vi „ Про доступ до публічної інформації" Закон України від 02. 10. 96 №393/96-вр „ Про звернення громадян" Податковий кодекс України Визначення термінів
71.86kb.
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
148.8kb.
Інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
233.35kb.
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження
82.16kb.
Документація конкурсних торгів на закупівлю книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної
3730.65kb.
Рішення №11 "14" вересня 2011 р. (12 сесія 6 скликання) Про виявлення земель, стан яких потребує проведення природоохоронних заходів
17.09kb.