klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файл
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції


_________________ Є.І. Зайцев

«16» березня 2011р.

м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ВІЙСЬКОВОЇ У М. ХАРКОВІ


м. Харків – 2011


І. Загальні положення

1

2

1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом.

Учасник процедури закупівлі (далі учасник) - фізична особа, в тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та\або подала пропозицію конкурсних торгів.

Цими торгами передбачається, що учасник повинен виконати роботи у місці, вказаному замовником.

Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням її пропозиції конкурсних торгів.2. Інформація про замовника торгів.
повне найменування

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту з будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

місцезнаходження

61200, м.Харків, пл. Конституції, 7

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками.

Відповідальними за зв’язки з претендентами щодо подання пропозицій конкурсних торгів є: начальник загального відділу, секретар тендерного комітету Пшенічних Марина Анатоліївна, тел\факс (057) 731 39 59. Відповідальний за зв’язки з претендентами щодо технічного завдання: начальник будівельного відділу №3 Лабунець Віктор Степанович, технічний нагляд Лихолітов Віктор Олександрович, т. 731 60 07, 731 47 16

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Капітальний ремонт вул. Військової у м. Харкові

вид предмета закупівлі

будівельні роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Харків, вул. Військова

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

травень 2011р. – грудень 2012р.


4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів визначається у національній валюті України – гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Документи пропозиції конкурсних торгів (крім документів, що стосуються розрахунку ціни пропозиції) повинні бути складені українською мовою. Документи, що стосуються розрахунку ціни пропозиції, можуть подаватися учасником, або українською, або російською мовою (в залежності від наявного в учасника програмного забезпечення).

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник надає роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацією конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів. При цьому, Замовник повідомляє письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін, замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник веде протокол зборів з викладанням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у одному запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті обовязково зазначається:

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- у лівому верхньому кутку повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання) (за наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням Учасника вказується кожна адреса для забезпечення можливості повернути пропозицію конкурсних торгів невідкритою в разі її запізнення), телефон, факс, П.І.Б. особи, відповідальної за подання пропозиції конкурсних торгів.

- дата та час розкриття тендерних пропозицій Учасника, зазначені в оголошенні Замовника;

- у правому нижньому кутку повне найменування і місцезнаходження замовника;

На конверті має бути маркування: «Не відкривати до 27.04.2011р. 12-00».

Якщо конверт не запечатано або не промарковано відповідно до вищенаведених вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів учасника повинна складатися з двох частин:1.Основні документи пропозиції конкурсних торгів:

- форма «Пропозиція» конкурсних торгів з чітким визначенням (цифрами та словами) загальної кінцевої ціни (додаток №1 до документації конкурсних торгів);

- форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів (додаток №2 до документації конкурсних торгів);

- розрахунок ціни тендерної пропозиції з обґрунтуваннями (п.7 розділ 3 документації конкурсних торгів). Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді. Документи, що стосуються розрахунку ціни пропозиції, можуть подаватися учасником, або українською, або російською мовами;

- довідка про обсяги найбільших замовлень по профілю торгів (додаток №3 до документації конкурсних торгів);

- довідка про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання робіт (додаток № 4 до документації конкурсних торгів);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток №5 до документації конкурсних торгів).

Усі сторінки основної частини пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, зшиті та містити підпис керівника організації – учасника торгів або, у разі відсутності керівника, особою, яка його заміщає та має право підпису відповідних документів. Повноваження особи щодо заміщення керівника та права підпису відповідних документів підтверджуються наданням у складі пропозиції відповідного документа (виписки з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреності, доручення тощо).2.Додаткові документи пропозиції конкурсних торгів:

- копії уставних документів учасника конкурсних торгів:

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- довідки ЄДРПОУ;

- статуту у повному обсязі;

- ліцензії з переліком видів робіт. Ліцензія повинна відповідати вимогам, зазначеним у Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007р. №1396 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві; наказу Мінрегіонбуду України від 19.02.2008р. №24 «Про затвердження Переліку робіт проведення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури».;

- балансу за 2010р.;

- звіту про фінансові результати за 2010р.;

- звіту про рух грошових коштів за 2010рік;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з ДПІ про відсутність або наявність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

Усі сторінки другої частини пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, зшиті, копії документів завірені в установленому порядку.

Крім того, у разі присутності на торгах не керівника організації – учасника, уповноважена особа підписує документи, пов’язані з поданням, розкриттям, оцінкою пропозицій конкурсних торгів, приймає відповідні рішення у разі додаткових питань, що виникнуть у Замовника в ході розкриття пропозицій конкурсних торгів. При цьому її повноваження підтверджуються поданням виписки з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреності, доручення або іншого документа.

Повноваження керівника підтверджуються наданням статуту, положення тощо.

Відповідальність за друкарські помилки в документах, надісланих до Замовника та підписаних неналежним чином, несе Учасник.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати і часу.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Керуючись умовами ст. 22 Закону пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, складається з наступних документів:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія статуту у повному обсязі;

- копія ліцензії з переліком видів робіт. Ліцензія повинна відповідати вимогам, зазначеним у Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007р. №1396 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві; наказу Мінрегіонбуду України від 19.02.2008р. №24 «Про затвердження Переліку робіт проведення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури»;

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки з ДПІ про відсутність або наявність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів. Довідка має бути чинною на дату її подання Учасником.

- форма «Пропозиція» конкурсних торгів з чітким визначенням (цифрами та словами) загальної кінцевої ціни (додаток №1 до документації конкурсних торгів);

- форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів (додаток №2 до документації конкурсних торгів);

- розрахунок ціни тендерної пропозиції з обґрунтуваннями (п.7 розділ 3 документації конкурсних торгів). Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді. Документи, що стосуються розрахунку ціни пропозиції, можуть подаватися учасником, або українською, або російською.

Документальним підтвердженням відповідності кваліфікаційним критеріям, які висуває Замовник є:

- довідка про обсяги найбільших замовлень по профілю торгів (додаток №3 до документації конкурсних торгів);

- довідка про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання робіт (додаток № 4 до документації конкурсних торгів);

- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток №5 до документації конкурсних торгів);

- баланс за 2010р.;

- звіт про фінансові результати за 2010р.;

- звіт про рух грошових коштів за 2010р.;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Зазначені документи оформлюються відповідно до вимог п.1 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Замовником не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

____

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до вимог ст.16 Закону, Замовник висуває наступні кваліфікаційні критерії до учасника торгів:

наявність обладнання та матеріально – технічної бази. Підтвердженням відповідності до цього критерію є надання учасником довідка про наявність механізмів, транспортних засобів для виконання робіт (додаток № 4 до документації конкурсних торгів);

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Підтвердженням відповідності до цього критерію є надання учасником довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (додаток №5 до документації конкурсних торгів);

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Підтвердженням відповідності до цього критерію є надання учасником довідка про обсяги найбільших замовлень по профілю торгів (додаток №3 до документації конкурсних торгів);

наявність фінансової спроможності. Підтвердженням відповідності до цього критерію є надання учасником наступних документів:

- копія балансу за 2010р.;

- копія звіту про фінансові результати за 2010р.;

- копія звіту про рух грошових коштів за 2010р.;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

На підставі технічного завдання (додаток 6), що є невід’ємною складовою документації конкурсних торгів, учасник надає розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів, яка повинна відповідати наступним вимогам:

- ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, що передбачені технічним завданням;

- ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до Державних будівельних норм (ДБН Д1.1.-1-2000) з урахуванням змін та доповнень;

- ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується, виходячи з обсягів робіт, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення. Вартість матеріальних ресурсів приймається за найменшою ціною, яка визначена на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. При цьому вартість матеріальних ресурсів, які підлягають реєстрації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про реєстрацію цін на окремі види продукції» від 27.12.2008р. №1138 (зі змінами), не повинна перевищувати цін на ці ресурси, зареєстрованих в Міністерстві економіки України;

- в ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями;

- ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці;

- ціна пропозиції конкурсних торгів складається з договірної ціни;

- договірна ціна є динамічною і повинна включати розрахунок прямих та загальновиробничих витрат, розрахунок загальновиробничих витрат до договірної ціни, відомість ресурсів;

- учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких документів;

- до ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з укладанням договору;

- витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

Процедура закупівлі робіт по об’єкту не передбачає розділення закупівлі на частини (лоти).

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою


місце подання пропозицій конкурсних торгів.

61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, кім. 79.


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

27.04.2011р. 10-00.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів,
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів.

61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, кім. 86.


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

27.04.2011р. 12-00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 закону.V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із за значенням питомої ваги критерію.

Замовник проводить оцінку пропозиції конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону,враховуючи спеціалізований характер предмета закупівлі, з метою забезпечення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є:

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів – питома вага критерію – 70%

2. Умови розрахунків – питома вага критерію – 30%

Оцінка пропозицій конкурсних торгів буде здійснюватись за наступною методикою:Методика оцінки

1)Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:Б обчисл = Цminобчисл*70, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min - найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

70– максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.
2)Кількість балів за критерієм «Умови розрахунків»:

Учасник торгів, при визначені цього критерію керується наступною системою оцінки:

В цілому питома вага за критерієм «Умови розрахунків» у загальній оцінці тендерної пропозиції -30%. Замовник передбачає такі складові критерію «Умови розрахунків» (з відповідною градацією показника – П):

1.Здійснення учасником за власні кошти витрат при виконанні робіт початкового етапу (з розрахунком у подальшому шляхом включення в акти виконаних робіт):

а) в розмірі до 10% від вартості річного обсягу робіт – 7%;

б) в розмірі до 20% від вартості річного обсягу робіт – 10%.

2.Сплата Замовником учаснику авансу для виконання робіт початкового етапу – 2%.

3. Розрахунки за виконані роботи в розмірі повної вартості річного обсягу робіт – 30%

4. Розрахунки за виконані роботи, визначені в актах виконаних робіт за звітний період – 5%.

Учасник на вибір зазначає у графі «Умови розрахунків» «Форми відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів» цифрою (1а, 1б, 2, 3, 4) варіант, який ним пропонується.

Кількість балів за критерієм «Умови розрахунків» розраховується за формулою:

Бобчисл.= Побчисл/Пmax х30, де

Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Побчисл – показник складової критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої оцінюється;

Пmaxнайвищий показник складової критерію, запропонований учасником».

30 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Умови розрахунків».

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі:

кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Умови розрахунків”


2. Виправлення арифметичних помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки.

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3.Інша інформація


Додатки до документації конкурсних торгів №№1-5 є обов’язковими до заповнення та подання у складі пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі.

Беручи до уваги специфіку виконання робіт, у разі необхідності, з метою об’єктивного оцінювання наданих пропозицій, Замовник залишає за собою право залучення експертних організацій.

Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможців торгів не може перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Порядок оскарження процедури закупівлі повинен відповідати вимогам ст.18 Закону.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

- учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям,

встановленим статтею 16 Закону та зазначеним у п.6 розділу 3 документації конкурсних торгів;

- учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

- пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: не виконані умови п.7 розділу 1, п.п. 2, 6, 7 розділу 3.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у конкурсних торгах менше двох пропозицій;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

На виконання вимог п. 7частини 2 ст.22, ст.ст. 40, 41 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», наказу Міністерства економіки України від 27.07.2010р. №925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти», Замовник представляє проект договору будівельного підряду (додаток 7), який буде прийнято за основу при укладенні договору з учасником – переможцем.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Замовник не вимагає забезпечення виконання договору, відповідно до умов ст..26 Закону.


ДОДАТКИ:

Додаток №1

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Ми, ________________________________________________________________,(найменування претендента)

в особі __________________________________________________________(посада, прізвище, імя та по-батькові відповідальної особи)

вповноважені заявити наступне:Вивчивши документацію конкурсних торгів, ми згодні підписати договір будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту вул. Військової у м. Харкові на загальну суму _____________________________________________________ (цифрами та словами) грн., враховуючи вимоги, що викладені у документації конкурсних торгів.

Ми згодні дотримуватись умов цієї пропозиції протягом встановленого Вами строку. Ми згодні з умовою, що ця пропозиція та письмовий акцепт її буде означати домовленість між нами про укладання договору.

У разі обрання нашої організації переможцем конкурсних торгів, ми зобов’язуємось під час підписання договору будівельного підряду погодити з Замовником залучення конкретних спеціалізованих будівельних організацій (субпідрядники) для виконання спеціальних робіт, з метою якісного та своєчасного виконання робіт, які є предметом закупівлі.

Наша адреса: ________________________________________________________.

________________ ________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.

Додаток №2
Форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів
Капітальний ремонт вул. Військової у м. Харкові
Критерії

Од. виміру

Числове значення

1.

Ціна пропозиції

грн.
2.

Умови розрахунків

-
___________________________________________ _______

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.


Додаток №3
Довідка про обсяги найбільших замовлень по профілю торгів:
Капітальний ремонт вул. Військової у м. Харкові


Найменування об`єкта і його місцезнаходження

Обсяг виконаних робіт у договірних цінах, тис. грн.

Термін виконання робіт, початок, закінчення (рік, місяць)

Замовник, поштова адреса, № телефона


___________________________________________ ________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.

Додаток №4
Довідка про наявність* механізмів, транспортних засобів для виконання робіт
Капітальний ремонт вул. Військової у м. Харкові


п\п

Шифр машин і механізмів згідно з ДБН 2.7 - 2000

Найменування механізмів, транспортних засобів

Кількість, шт.

1.

2.

3.

4


*- У разі використання орендованої техніки, вартість 1 маш – год сплачується замовником в межах цін, рекомендованих Мінрегіонбудом України. Під час підписання договору будівельного підряду факт оренди техніки підтверджується наданням учасником – переможцем відповідного договору оренди.

___________________________________________ ________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.

Додаток №5
Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
Капітальний ремонт вул. Військової у м. Харкові


Спеціальність, розряд

Стаж роботи за спеціальністю, років

1.

2.___________________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника) (підпис)

М.П.

Додаток №6

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Капітальний ремонт вул. Військової

Вул. Військова – це дорога районного значення, яка знаходиться у приватному секторі з виїздами на пр. Московський та пл. Повстання, має наступні показники: довжина – 0,66 км, ширина – от 7до 15м, запланована площа капітального ремонту складає - 71700 м2.

Умови виконання робіт: (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)


п/п

Найменування робіт


Одиниця вимірювання

Кількість
Дорожні роботи


- Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом

100 м3

3,375

- Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, глибина фрезерування h=10 см

1000 м2


4,42

- Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню із природного каменю

100 м3

18,93
- Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску

100 м3

0,75
- Розлив в'яжучих матеріалів

т.

4,302
- Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону

100т

2,52
- Улаштування нижнього шару покриття з гарячої дорожньої асфальтобетонної суміші (пористої, дрібнозернистої) h=5 см

100 м2

71,7

- Улаштування покриття товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих щебенево-мастичних сумішей (ЩМАС)

100 м2

71,7

- Розбирання бортових каменів

100 м

13,4
- Установлення бортового каменю

100 м

13,4
Тротуар


- Розбирання поребрика

100 м

13,4
- Установлення бетонного поребрика

100 м

13,4
- Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів механізованим способом

100 м3

0,7
- Улаштування основ під тротуари товщиною 10 см із піску

100 м2

12
- Улаштування основ під тротуари товщиною 10 см із щебеню

100 м2

12
- Улаштування основ під тротуари товщиною 5 см

із щебеню100 м2

14
- Улаштування тротуарів з гарячої дорожньої асфальтобетонної піщаної суміші h=4 см

100 м2

26
- Заміна люка

колодязь

23
- Заміна частини цегляної горловини на залізобетонну

кільце

23
- Улаштування розвантажувальних плит

шт.

23
- Корчування пнів

100шт.

0,07
- Перевезення будівельного сміття

т.

653,82

У разі виникнення додаткових питань стосовно технічного завдання, учасники торгів можуть звертатися до Замовника за тел. (057) 731 60 07, 731 47 16 Лабунець Віктор Степанови, Лихолітов Віктор Олександрович або за адресою 61200, м. Харків, пл.. Конституції, 7.


ул
ДОДАТОК №7

Проект
ДОГОВІР БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ №
м. Харків «___»_________2011 р.
Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в особі заступника директора Департаменту, начальника управління Рибакова Володимира Антоновича, що діє на підставі Положення про Управління (далі - Замовник), з однієї сторони, і _____________________________ в особі___________________________, що діє на підставі__________________ та ліцензії № від (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція будинку культури в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області”
2544.24kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Документація конкурсних торгів
352.53kb.
1 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
1476.38kb.