klevoz.ru   страница 1страница 2
скачать файл

І. Предмет Договору

1.1. Підрядник приймає на власний ризик зобов’язання виконати і здати у встановлений строк роботи з ____________________________________________ відповідно до проектно-кошторисної документації та документації конкурсних торгів, а Замовник зобов’язується, прийняти ці роботи та оплатити їх.ІІ. Якість будівельних робіт

2.1. Відношення Сторін, пов’язані з забезпеченням гарантійного строку якості робіт (експлуатації об’єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668.

2.2. Підрядник гарантує надійність і якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта протягом строків, встановлених законодавством України, та положеннями Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668.

2.3. Підрядник гарантує відповідність виконаних робіт та конструкцій проектній документації .

2.4. У разі виявлення, в термін гарантійного строку, у закінчених роботах або в об’єкті ремонту недоліків (дефектів) Підрядник, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоробки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоробок і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов’язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. При відмові Підрядника брати участь у складанні дефектного акта він може складатись з залученням спеціалістів незаінтересованих органів (спеціалістів архбудконтролю).

2.5. Якщо Підрядник на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у виконаних роботах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Підрядником.ІІІ. Ціна Договору

3.1. Загальна вартість робіт та послуг за Договором складає_________________________в т.ч. ПДВ_________________________________

3.2. Структура договірної ціни є динамічною і визначається у відповідності з п.3.3.3.3 Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням доповнень та змін, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 03.03.2008р. № 109, наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.2009р. №114, та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668 в межах обсягів асигнувань, визначених за результатами конкурсних торгів.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.ІV. Порядок здійснення оплати

4.1. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін і тарифів, які підтверджені платіжними документами.

4.2. Вартість заготівельно-складських витрат визначається за відсотковими показниками, рекомендованими Мінрегіонбудом.

4.3. Замовник компенсує Підряднику затрати з утилізації будівельного сміття.

4.4. Замовник щомісячно приймає виконані роботи на підставі акта виконаних робіт (№КБ-2в, КБ-3), підписаного уповноваженими представниками сторін. Акт виконаних робіт передається Підрядником уповноваженому представнику Замовника не пізніше 25 числа звітного місяця.

4.5. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в міру надходження коштів. Такі умови фінансування виключають пред’явлення штрафних санкцій щодо оплати робіт.

4.6. Якщо роботи виконані Підрядником з недоробками і дефектами, що зафіксовано відповідним актом при прийомі виконаних робіт, Замовник може відстрочити оплату цих робіт. На протязі встановлених цим актом строків Підрядник повинен усунути виявлені порушення і після цього Замовник перераховує утримані суми.

4.7. Для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів Замовник сплачує Підряднику аванс в сумі до 30% від вартості річного обсягу робіт. Залік авансу здійснюється поступово при проміжних платежах за виконані роботи.

4.8. Підрядник повинен використовувати авансовий платіж на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів строком не більше 3 місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну Підрядник повинен скласти звіт про використання авансу, а невикористані суми авансу повернути Замовнику.

4.9. Фінансування робіт здійснюється згідно з обсягами капіталовкладень на 2010 рік, затвердженими рішенням ____сесії Харківської міської ради ________скликання від __________________________ року і складає____________________________________. Для виконання всіх обсягів робіт за Договором Замовник здійснює уточнення плану фінансування на поточний рік з урахуванням виконання дохідної частини бюджету міста.

4.10. Джерело фінансування – бюджет міста.

V. Виконання робіт

5.1. Підрядник зобов'язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, графіків виконання робіт та положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668.

5.2. Початок робіт_____________________________________________

5.3. Завершення робіт__________________________________________

5.4. Місцем виконання робіт є___________________________________

5.5. При несвоєчасному, з вини Підрядника, початку виконання робіт Замовник письмово попереджає Підрядника в п’ятиденний строк. Якщо Підрядник на протязі місяця, а для сезонних робіт – тижня, не розпочне роботи, Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування фактичних збитків, у т.ч. втрачену вигоду.

5.6. Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонту об'єкта, відповідністю виконаних робіт будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам.

5.7. Приймання-передача в експлуатацію закінчених робіт (об’єкта ремонту) буде виконуватися згідно з вимогами Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668, Постанови КМУ №534 від 20.05.2009 р. та інших нормативних актів, що регламентують приймання закінчених об’єктів в експлуатацію.

5.8. Термін виконання робіт може змінюватися згідно з обставинами, передбаченими у п.19 Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668.

VІ. Права та обов’язки сторін

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Передати Підряднику на період ремонту і до його завершення придатний для виконання робіт будівельний майданчик та забезпечити фронт робіт.6.2.Замовник має право:

6.2.1. Вносити зміни в проектно-кошторисну документацію з урахуванням положень, передбачених у п.53 Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 1.08.2005р. № 668, та інших нормативних актах.

6.2.2. Вимагати проведення додаткової перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним з вини Підрядника. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Підрядника, в інших випадках – за рахунок Замовника.

6.2.3. Здійснювати контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668.

6.2.4. Перевіряти правильність ведення виконавчої документації Підрядника щодо виконання робіт, вимагати своєчасного і якісного її заповнення згідно з графіками виконання робіт, які є невід'ємною частиною Договору.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Замовляти, приймати, постачати, розвантажувати, складувати, зберігати, доставляти на будівельний майданчик матеріали, конструкції, обладнання, що входять в обумовлену у п.3.1 Договору загальну вартість робіт та послуг. Контролювати якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, ризик випадкової втрати і пошкодження яких до моменту завершення робіт лежить на Підряднику.

6.3.2. Вести всю виконавчу документацію, яка передбачена діючими нормами та правилами.

6.3.3. Відповідати за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику, додержання санітарних та протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів.

6.3.4. Вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо після закінчення робіт.

6.3.5. Відповідати за втрату, пошкодження та крадіжку будівельного обладнання, тимчасових споруд та матеріалів.

6.3.6. Погоджувати з Замовником поставку матеріальних ресурсів за найменшою ціною, яка визначена на підставі проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та обсягів постачання. При цьому вартість матеріальних ресурсів, які підлягають реєстрації згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про реєстрацію цін на окремі види продукції" від 27.12.2008р. № 1138 (зі змінами), не повинна перевищувати цін на ці ресурси, зареєстрованих в Міністерстві економіки України.

6.3.7. Максимально використовувати місцеві будівельні матеріали.

6.3.8. Гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

6.3.9. Періодично здійснювати перевірку та випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій і в триденний строк повідомляти Замовника про цю перевірку, результати якої оформляти відповідним актом (протоколом).

6.3.10. Усувати недоліки у роботі, матеріалах, устаткуванні, які виявлені Замовником або іншими уповноваженими органами та інформувати про це Замовника.

6.3.11. Залучати для виконання робіт місцеву робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією та відповідати за їх поведінку, за виконання взятих зобов'язань з питань праці та заробітної плати, створення нормальних умов праці та відпочинку на будівельному майданчику з урахуванням положень Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668.6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Залучати, при необхідності, до виконання спеціальних робіт та надання послуг спеціалізовані будівельні організації за згодою Замовника. Підрядник здійснює координацію діяльності на будівельному майданчику субпідрядних організацій. Субпідряд не вносить змін до обов'язків Підрядника. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію на виконання робіт, досвід виконання подібних робіт, матеріально-технічні, фінансові ресурси.VІІ. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання суперечок визначається Цивільним і Господарським кодексами України, положеннями Загальних умов, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 р. № 668, та іншими нормативними актами, що регулюють ці питання.

7.2. У разі порушення умов зобов’язань з якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % від вартості робіт, які визнані неякісними.

7.3. За несвоєчасне усунення недоробок та дефектів, що виникли з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку, яка діє на той час, збільшеної в 1,5 рази від вартості робіт за Договором за кожен прострочений день до дня фактичного усунення недоробок та дефектів.

7.4. За нецільове використання авансу, одержаного Підрядником, останній повинен повернути аванс у 10-ти денний термін з дня повідомлення Замовника, а також сплатити відсоток, як за користування кредитом, за діючою на той момент обліковою ставкою Національного банку.

7.5. За порушення строків виконання зобов’язань стягується пеня в розмірі 0,1 % від вартості робіт, за якими допущене прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.6. Підрядник звільняється від майнової відповідальності, якщо він доведе, що порушення зобов'язань виникли не з його вини (обставини непереборної сили, дії іншої сторони).

7.7. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

7.8. Відшкодування спричинених збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним Договором.

7.9. Виконання зобов’язань Підрядника за Договором забезпечується неустойкою у розмірі 5 % від вартості робіт.

7.10. Виконання зобов’язань Замовника за Договором забезпечується рішенням сесії Харківської міської ради.

7.11. Відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта ремонту до його прийняття Замовником несе Підрядник. Сторони регулюють свої зобов’язання, пов’язані з ризиком, відповідно до діючого законодавства України.VІІІ. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.ІХ. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань за цим Договором.

10.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце у період дії Договору.

ХІ. Інші умови

11.1. Розірвання Договору можливе тільки за згодою Сторін або за рішенням суду, а у випадках встановлених п.5.5. цього Договору, можливо розірвання Договору в односторонньому порядку.

11.2. Зміни Договору здійснюються згідно з діючим законодавством України з обов’язковим складанням письмової додаткової угоди.

11.3. У разі розірвання Договору у зв’язку з припиненням ремонту, у т.ч. шляхом консервації або ліквідації незавершеного ремонту, Замовник сплачує Підряднику за виконані роботи.

11.4. У разі розірвання Договору у зв’язку з оголошенням Підрядника банкрутом, останній протягом 15 днів після прийняття відповідного рішення по акту передає Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, матеріали та устаткування, які належать Замовнику, та проводить взаєморозрахунки.

11.5. У випадках, які непередбачені даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

11.6. Цей Договір укладений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: два примірника - Замовнику, один примірник - Підряднику.

ХІІ. Додатки до договору


  1. Договірна ціна.

  2. Графік виконання робіт.

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник: Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, 61003 м. Харків, м. Конституції,7; р/р 35416025002287 УДК у м.Харкові ГУДКУ у Харківській області МФО 851011 Код 04058516
Підрядник:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІДРЯДНИК: ЗАМОВНИК:
________________ ______________ В.А. Рибаков

скачать файл


<< предыдущая страница  
Смотрите также:
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція будинку культури в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області”
2544.24kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Документація конкурсних торгів
352.53kb.
1 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
1476.38kb.