klevoz.ru страница 1
скачать файл
аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності та про фінансовий стан

товариства З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

СТАНОМ НА 31 грудня 2011 РОКУ

Користувачам фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Інвестиційна компанія «СТАТУС»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ 20 квітня 2012 року
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор) проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі:

 • Балансу станом на 31 грудня 2011 року,

 • Звіту про фінансові результати за 2011 рік,

 • Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік,

 • Звіту про власний капітал за 2011 рік,

 • Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік

(далі по тексту – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1
п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТАТУС»2

Скорочене найменування Товариства

ТОВ «ІК «СТАТУС»

3

Організаційно-правова форма Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код за ЄДРПОУ

37119548

5

Серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та дата проведення первинної державної реєстрації

Свідоцтво серії А01 № 215526

Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 102 0000 026043

Дата проведення державної реєстрації 20 травня 2010 р.


6

Місце проведення первинної державної реєстрації

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

7

Номер та дата проведення державної реєстрації останніх змін

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 068 105 0004 026043

Дата проведення державної реєстрації змін 17.11.11 р.8

Місце проведення державної реєстрації останніх змін

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

9

Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 23/25

10

Основні види діяльності за КВЕД

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва11

Керівник

Шейх-Заде Ізет Халюкович. Протокол Загальних зборів учасників Товариства від 13 квітня 2010 р. № 1


Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами здійснюється на підставі:

 • Ліцензія ДКЦПФР України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії 09.08.2010 р. – 09.08.2015 р., рішення про видачу ліцензії від 09.08.2010 року № 948,

 • Ліцензія ДКЦПФР України на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії 09.08.2010 р. – 09.08.2015 р., рішення про видачу ліцензії від 09.08.2010 року № 948

 • Свідоцтво ДКЦПФР України про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, дата включення 03.09.2010 р., реєстраційний номер 1687.

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.


Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Період проведення перевірки: з 26 березня 2012 року по 20 квітня 2012 року.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2011 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2011 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог:

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями)

та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати за 2011 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС», справедливо та достовірно відображає результати діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів Товариства за 2011 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року більша за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Інвестиційна компанія «СТАТУС»

станом на 31 грудня 2011 року
Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим

нормативам бухгалтерського обліку
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок 2011 року підтверджені висновком Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Айстра”, код ЄДРПОУ 24571003, Зареєстрована Шевченківською РДА у м. Києві 21.11.1996 року за № 1 074 120 0000 025690, Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7; Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2947, видане Аудиторською палатою України 27 червня 2002 року (рішення № 111), дійсне до 21 червня 2012 року; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний №1215, серія та номер свідоцтва АБ 001117, видане відповідно до рішення Комісії від 02.11.2010 року № 1660, дійсне до 21.06.2012 року.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог: • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями),

 • Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).


Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 3 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2011 року складав 1 тис. грн., що відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудитора, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Капітальні інвестиції
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства незавершене будівництво не обліковується, що в цілому відповідає даним бухгалтерського обліку.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 41 тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2Групи основних засобів

Залишок на 31.12.2011 (первісна вартість), тис. грн.

Машини та обладнання

31

Малоцінні необоротні матеріальні активи

10

Всього:

41

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2011 року склала 20 тис. грн.

Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом.

Згідно наданих на розгляд аудиторів документів нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів групи «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться в розмірі 100% вартості такого об’єкту в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7).

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7.


Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року на балансі виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція та товари не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 року становить 9 тис. грн.., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів у 2011 році Товариство не створювало. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію та товари станом на 31 грудня 2011 р. склала 9 тис. грн..

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2011 року становить 3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом, з нарахованих доходів та внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2011 року відсутні, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2011 р. складають 20 916 тис. грн., обліковуються згідно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом МФУ від 26.04.2000 р. № 91, як інші фінансові інвестиції, які відображені в балансі по собівартості.На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.


Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року склав 80 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Інші активи
Інші необоротні активи та інші оборотні активи станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Витрати майбутніх періодів
Станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства витрати майбутніх періодів не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування
При проведенні перевірки було встановлено, що забезпечення наступних витрат и платежів та цільове фінансування на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року не обліковуються.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями).

Довгострокові зобов’язання станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються:


 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2 тис. грн..;

 • інші поточні зобов’язання в сумі 280 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, бюджетом, позабюджетних платежів, страхування, оплати праці, учасниками та внутрішніх розрахунків на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 р. не обліковуються, інші поточні зобов’язання в сумі 229 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.


Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року складає суму 20 749 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2011 року власний капітал має таку структуру:

- статутний капітал - 20 000 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток - 749 тис. грн.
Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2011 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2011 року заявлений в статутних документах Товариства статутний фонд в розмірі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп. внесено учасниками Товариства в порядку, передбаченому статутом, повністю грошовими коштами в сумі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Відповідно висновку від 30 червня 2010 року незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.Д. Аудит”, код ЄДРПОУ 31518331, зареєстрована Солом′янскою РДА у м. Києві 25 вересня 2001 року за № 1 073 120 0000 000572 за адресою: Україна, 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 7 кв. 39; адреса для листування: Україна, 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 23 оф. 22; свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2845, видане Аудиторською палатою України 28 лютого 2002 року (рішення № 107), дійсне до 19 січня 2012 року.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний №136, серія та номер свідоцтва АБ 000121, видане відповідно до рішення Комісії від 22.02.2007 року № 386, дійсне до 19.01.2012 року, оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі.

Рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» від 10 листопада 2011 року (протокол № 8) було:


 • погоджено передачу (відступлення), шляхом продажу, належної Товариству з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» частки в Статутному капіталі Товариства у розмірі 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп., що становить 100% Статутного капіталу Товариства, на користь Тунарас Інвестментс Лімітед;

 • виведено Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Центр фінансової інформації» із складу учасників Товариства;

 • введено Тунарас Інвестментс Лімітед до складу учасників Товариства у зв’язку з набуттям у власність частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 100%;

 • затверджено нову редакцію Статуту Товариства.

Таким чином, станом на 31.12.2011 року статутний капітал Товариства складає суму 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.


Станом на 31 грудня 2011 р. частки у Статутному капіталі розподілені наступним чином:

Таблиця 3з/п

Назва учасника

Частка у Статутному капіталі, грн..

Відношення до загальної кількості, %

1.

Тунарас Інвестментс Лімітед

20 000 000,00

100,00Всього:

20 000 000,00

100,00

Державну реєстрацію було проведено 17 листопада 2011 р. Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 1 068 105 0004 026043.

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СТАТУС» становить 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутній.


На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 р. достовірно.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року сума нерозподіленого прибутку складає 749 тис. грн..
Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 становить 20 749 тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011 рік в цілому відповідають первинним документам.


Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)
Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством на відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склала 85 тис. грн. (з урахуванням ПДВ в сумі 0 тис. грн.). Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склав 85 тис. грн..

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Інші фінансові доходи
Бухгалтерський облік інших фінансових доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 на окремих субрахунках бухгалтерського обліку рахунку 73 «Інші фінансові доходи».

Величина інших фінансових доходів Товариства за 2011 рік склала 2 тис. грн.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Інші доходи
Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 на окремих субрахунках бухгалтерського обліку рахунку 74 «Інші доходи».

Величина інших доходів Товариства за 2011 рік склала 115 883 тис. грн., яка складається з доходів, отриманих від реалізації фінансових інвестицій.

На думку аудиторів, бухгалтерський облік інших доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15.
Надзвичайні доходи
Надзвичайні доходи Товариства за 2011 рік такі доходи відсутні.
Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).

Відображення витрат Товариства за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2011 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2011 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблицях 4,5.

Структуру витрат Товариства за 2011 рік

Таблиця 4Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-

Адміністративні витрати

628

Витрати на збут

-

Інші операційні витрати

2

Фінансові витрати
Інші витрати

114 614

Разом

115 244


Елементи операційних витрат за 2011 рік

Таблиця 5Витрати діяльності Товариства

Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати

-

Витрати на оплату праці

338

Відрахування на соціальні заходи

124

Амортизація

16

Інші операційні витрати

152

Разом

630

Податок на прибуток від звичайної діяльності Товариства за 2011 рік складає суму 4 тис. грн..

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2011 рік, та податку на прибуток, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток у розмірі 722 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.


Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2011 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, була наведена у попередніх параграфах.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.

Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні
товариства», які були укладені Товариством в 2011 році, наведені в попередніх параграфах.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Інвестиційна компанія «СТАТУС»

станом на 31 грудня 2011 року
м. Київ 20 квітня 2012 року

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року, та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2010 рік та за 2011 рік.

На підставі даних фінансової звітності Товариства аудиторами були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 6.
Таблиця 6

Показник

Формула розрахунку

Значення показника

31.12.2010

31.12.2011

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1(р220+р230+р240) / Ф1 р620

599,6061

74,4539

Коефіцієнт покриття

Ф1р260 / Ф1р620

606,8485

74,4965

Коефіцієнт загальної ліквідності 

Ф1 р. 260 / ( Ф1 р. 480 + р. 620)

606,8485

74,4965

Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії)

Ф1р380/Ф1р280

0,9984

0,9866

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

Ф1(р430+р480+р620+р630) / Ф1р380

0,0016

0,0136

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф1 р260 - р620

19 993

20 726

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф2 р.220 або р.225 (або р. 190 ф. № 2-м) )/Ф1(р. 280 (гр..3) + р. 280 (гр.. 4))/2

0,0013

0,0351

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф 1 р. 380 / (Ф 1 р. 480 +

Ф 1 р. 620)
606,8788

73,578

Таким чином, на думку аудиторів, фінансовий стан Товариства є задовільним.

 

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2011 року фінансовий стан Товариства задовільний.Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2011 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 7.
Таблиця 7

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування, код за ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 235002772

Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

№ 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3

Місцезнаходження

місто Київ, проспект Бажана, 26 офіс 95

4

Телефон/ факс

565-77-22, 565-99-99

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182,

виданий рішенням Аудиторської палати

України № 109 від 23.04.2002 року,

продовжений рішенням Аудиторської палати

України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року)


Дата аудиторського висновку: 20 квітня 2012 року
Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95

тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75
скачать файлСмотрите также:
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія «статус» станом на 31 грудня 2011 року користувачам фінансової звітності
289.57kb.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "аквізіт-інвест"
84.02kb.
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності тов «фк «Емісія» (код єдрпоу 33961297) за 2011 р м. Запоріжжя " 28 " березня 2012 р. Керівництву тов «фк
518.87kb.
12. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку в Україні. Уніфіковані вимоги до облікової інформації, що забезпечує корпоративні та державні інтереси. План
23.95kb.
Товариство з обмеженою відповідальністю м. Р
285.77kb.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 березня 2006 року №768-33/iv „Про затвердження програми формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2006 – 2015 роки”
13.6kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.
Аудиторський висновок
120.64kb.
“R6”. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб’єктами аудиторської діяльності
687.97kb.
Контракт з керівником філії Товариства з обмеженою відповідальністю
130.03kb.
Зміст тем лекцій та короткий виклад практичних занять за
46.76kb.
Наказ №1354 Про затвердження Положення про громадське спостереження Зареєстровано в Міністерстві юстиції за проведенням зовнішнього України 20 грудня 2011 р за №1481/20219 незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
144.3kb.